titulo de la web


Direcciones que apuntan y nos llevan a este lugar:

entrevalors.es
www.entrevalors.es


http://www.xtec.cat/~vmessegu/


entrada

finalitat

presentacio


Crecer sí, progresar también... pero en qué dirección?
Crecer y evolucionar como seres humanos.
Crecer «humanamente»
Desarrollarnos como «humanos»

No te dejes embaucar por las veleidades del «sistema».
Hay otra ruta, otra senda, otro camino...
el camino que nos lleva a nuestro interior, a nuestro centro, a nuestro corazón, fuente de serenidad, armonía, paz, integridad personal, gozo íntimo...

Ser lliurement el que s'és, fluir de forma veraç, espontània i autèntica, és el més gran regal que podem fer, i que els altres poden fer-nos a nosaltres.

Ser libremente lo que se es, fluir de forma veraz, espontánea y auténtica, es el mayor regalo que podemos hacer, y que los demás pueden hacernos a nosotros.

La pressió del «sistema» per decantar les nostres vides en una determinada direcció és molt forta (els incentius per atraure'ns molt seductors: ser eficients per als seus interessos, interès crematístic, reconeixement, estatus, aparentar ser algú davant els altres, posició social, fama, poder, competitivitat, benestar material…) però hi ha altres horitzons vitals que des d'aquí ens proposem exposar i impulsar…

La presión del «sistema» para decantar nuestras vidas en una determinada dirección es muy fuerte (los incentivos para atraernos muy seductores: ser eficientes para sus intereses, interés crematístico, reconocimiento, estatus, aparentar ser alguien ante los demás, posición social, fama, poder, competitividad, bienestar material…) pero existen otros horizontes vitales que desde aquí nos proponemos exponer e impulsar…

Que «l'activisme» o el «productivisme» no siguin el nostre únic horitzó, ni tampoc pretendre aparentar davant els altres allò que no s'és.

El «sistema» ens condueix a la submissió, al sotmetiment, l'alienació, dispersió, divisió, disgregació… la «saviesa» a la il·luminació, la lucidesa, el desplegament del nostre ésser, el creixement personal, el goig serè, l'equilibri, la plenitud… Sotmetiment vs. alliberament, desplegament, creixement...

Que el «activismo» o el «productivismo» no sean nuestro único horizonte, ni tampoco pretender aparentar ante los demás lo que no se es.

El «sistema» nos conduce a la sumisión, al sometimiento, la alienación, dispersión, división, disgregación… la «sabiduría» a la iluminación, la lucidez, el despliegue de nuestro ser, el crecimiento personal, el gozo sereno, el equilibrio, la plenitud… Sometimiento vs. liberación, despliegue, crecimiento…

Hem de progressar encara molt per avançar cap a un més alt grau d'humanització personal i col·lectiva.

En això hauria de consistir el nostre veritable ofici: aprendre a ser (fer-nos) humans, en plenitud.

És la nostra «ànima», el nostre «esperit», el nostre interior, allò que hem de desenvolupar i no només la nostra dimensió material. És tot el nostre «ésser» el que hem de conrear.

Hemos de progresar todavía mucho para avanzar hacia un más alto grado de humanización personal y colectiva.

En esto debería consistir nuestro verdadero oficio: aprender a ser (hacernos) humanos, en plenitud.

Es nuestra «alma», nuestro «espíritu», nuestro interior, lo que hemos de desarrollar y no solamente nuestra dimensión material. Es todo nuestro «ser» el que hemos de cultivar.

Crecer, desplegarse, desarrollarse humanamente... esa es tu meta y tu camino...
Lo demás… mixtificadoras excrecencias del «sistema».

Todos estamos llamados a ser artistas de nuestra propia vida. No hay dolor más grande que el que acompaña a la conciencia de no haberlo sido, de no haber vivido nuestra vida en toda su hondura.

En el mercado de las ideologías, de las filosofías de la vida, de las formas de vivir y de pensar... una invitación al desarrollo del sentido crítico, al cultivo del espíritu y a la búsqueda de una vida más plena humanamente...

«Nos están educando al revés, nos educan para producir y consumir. Nadie nos prepara para ser más humanos, para ser mejores. Dicen que no hay alternativa a este desarrollo, cómo que no: ser mejores en vez de tener más cosas. La alternativa es educar, y educar para ser mejores». (José Luis SANPEDRO, escritor)
La transformación del mundo empieza por nosotros mismos. La transformación del mundo no ocurrirá gracias a un nuevo sistema social, sino por la transformación del individuo. Quien realmente desea cambiar el mundo se sale del sistema social, venciendo la codicia, el afán de lucro y las ansias de poder. (W. JAGER)
«El fin de la vida es el pleno desarrollo de uno mismo: estamos aquí para realizar nuestra naturaleza humana plenamente.» (O. WILDE)

Existeixen dos grans tendències de fons:

La nostra civilització s'orienta cap a la producció d'objectes (tecnocràcia) o bé a la perfecció dels subjectes (humanisme): producció d'objectes vs. millora qualitativa de les persones. En la nostra època, la tecnocràcia domina per damunt de l’humanisme. Aquí optem per fomentar l'humanisme, per la millora, el perfeccionament, de les persones...

Compromesos en la millora de les persones, contribuint a formar adults de qualitat:

Tota civilització a través d'una reflexió profunda ha buscat comprendre la realitat i orientar-s'hi. Aquestes han assentat els seus fonaments en una reflexió profunda sobre l’existència humana. Aquesta reflexió i aquests sabers han constituït els fonaments de tota civilització, l'entramat més íntim de la cultura.

Aquests fonaments proporcionaven una determinada manera de mirar la realitat i de ser al món, i donaven resposta a les qüestions més bàsiques i radicals, com les de qui és l'ésser humà i quin és el seu destí. Els altres sabers orbitaven al voltant d'aquesta saviesa.

Quina és la filosofia de la vida del nostre temps, les consignes que la nostra època dóna per suposades, els ideals que l'animen i que són assumits majoritàriament, els valors individuals i col·lectius predominants que tan bé revelen la publicitat o els mitjans de comunicació? Quins són els principis i valors predominants al nostre món occidental forjat sota el predomini d'una mentalitat capitalista i del neo-lliberalisme? Mercantilisme, utilitarisme, productivisme, consumisme, hedonisme, primacia del materialisme, lliberticidi, liberalisme salvatge, individualisme, progressisme i benestar materialistes, explotació, desigualtat, egocentrisme, indiferència, insolidaritat...

Una societat en la qual el pensament —la reflexió crítica— no té un lloc central i explícit, és sempre una societat adotzenada, un caldo de cultiu de tota forma de manipulació.

Mónica Cavallé, assessora filosòfica sapiencial

Existen dos grandes tendencias de fondo:

Nuestra civilización se orienta hacia la producción de objetos (tecnocracia) o bien a la perfección de los sujetos (humanismo): producción de objetos vs. mejora cualitativa de las personas. En nuestra época, la tecnocracia domina por encima del humanismo. Aquí optamos por fomentar el humanismo, por la mejora, el perfeccionamiento, de las personas...

Comprometidos en la mejora de las personas, contribuyendo a formar adultos de calidad:

Toda civilización a través de una reflexión profunda ha buscado comprender la realidad y orientarse en ella. Estas han asentado sus cimientos en una reflexión profunda sobre la existencia humana. Esa reflexión y esos saberes han constituido los cimientos de toda civilización, el entramado más íntimo de la cultura.

Esos cimientos proporcionaban una determinada forma de mirar la realidad y de estar en el mundo, y daban respuesta a las cuestiones más básicas y radicales, como las de quién es el ser humano y cuál es su destino. Los demás saberes orbitaban en torno a esta sabiduría.

¿Cuál es la filosofía de la vida de nuestro tiempo, las consignas que nuestra época da por supuestas, los ideales que la animan y que son mayoritariamente asumidos, los valores individuales y colectivos predominantes que tan bien revelan la publicidad o los medios de comunicación? ¿Cuáles son los principios y valores predominantes en nuestro mundo occidental forjado bajo predominio de una mentalidad capitalista y del neo-liberalismo? Mercantilismo, utilitarismo, productivismo, consumismo, hedonismo, primacía del materialismo, liberticidio, liberalismo salvaje, individualismo, progresismo y bienestar materialistas, explotación, desigualdad, egocentrismo, indiferencia, insolidaridad...

Una sociedad en la que el pensamiento —la reflexión crítica— no tiene un lugar central y explícito, es siempre una sociedad adocenada, un caldo de cultivo de toda forma de manipulación.

Mónica Cavallé, asesora filosófica sapiencial


La ciència invita a rellegir el món, la tecnologia invita a actuar sobre el món, la medicina alleuja, guareix i allarga la vida: proporcionen mitjans per a les nostres actuacions i permeten viure més anys, però no ens aclareixen quines han de ser les finalitats i prioritats que ens serveixin de guia.

No parlen d’ètica ni de sentit de la vida, no parlen d’Amor ni de l’Altre; acceleren el ritme de la història, però no ens diuen cap on anem; ens inunden d’informacions i de distraccions...

... però no ens descobreixen la saviesa del coneixement d'un mateix, del compromís envers l’altre i de la fruïció de la serenitat i de la bellesa.
David JOU, físic, poeta i assagista

En definitiva, un «sistema» basat en l’egocentrisme ens porta a l’aïllament i a la competitivitat, generant un individualisme on tot és reduït a l’utilitarisme i on la dimensió transcendent no té valor. És per això que aquí ens proposem promoure valors crítics amb el «sistema» dominant i alternatius als valors majoritàriament imperants... uns valors que pretenen ser des-alineadors, emancipadors i alliberadors de tants sovint subtils esclavatges presents a les nostres vides...

Créixer, desplegar-se, desenvolupar-se, Sí… però en quina direcció: humanament i no tant a l'albur dels dictats del «sistema»... aquesta és la teva meta i el teu camí...!


La ciencia invita a releer el mundo, la tecnología invita a actuar sobre el mundo, la medicina alivia, cura y alarga la vida: proporcionan medios para nuestras actuaciones y permiten vivir más años, pero no nos aclaran cuáles deben ser las finalidades y prioridades que nos sirvan de guía.

No hablan de ética ni de sentido de la vida, no hablan de Amor ni del Otro; aceleran el ritmo de la historia, pero no nos dicen hacia dónde vamos; nos inundan de informaciones y distracciones...

... pero no nos descubren la sabiduría del conocimiento de uno mismo, del compromiso hacia el otro y de la fruición de la serenidad y de la belleza.
David JOU, físico, poeta y ensayista

En definitiva, un «sistema» basado en el egocentrismo nos lleva al aislamiento y a la competitividad, generando un individualismo en el que todo es reducido al utilitarismo y donde la dimensión trascendente no tiene valor. Es por eso que aquí nos proponemos promover valores críticos con el «sistema» dominante y alternativos a los valores mayoritariamente imperantes... unos valores que pretenden ser des-alineadores, emancipadores y liberadores de tantas a menudo sutiles esclavitudes presentes en nuestras vidas...

Crecer, desplegarse, desarrollarse, Sí… pero en qué dirección: humanamente y no tanto al albur de los dictados del «sistema»... ¡esa es tu meta y tu camino...!


¿Por qué se escribe y para qué se publica?

Se escribe y se publica para algo,
para que alguien, uno o muchos, vivan de otro modo después de haberlo leído,
para librar a alguien de la cárcel de la mentira, o de las nieblas del tedio...
(María ZAMBRANO)

Para compartir nuestras propias luces, pocas o muchas, con los demás y contribuir así a que en este mundo haya menos sufrimiento evitable y más luz... (Mónica CAVALLÉ)En este sitio estamos más interesados por el despliegue del «ser»,
por la expansión de nuestras potencialidades más plenamente humanas,
que por la erudición o el simple saber...

Aquí encontrarás:
«Alimento» para tu espíritu...
«Sustento» para quienes anhelan veracidad y autenticidad…
«Nutrientes» que te ayudarán a cultivar tu valor, tu ánimo, tu ímpetu, tu vigor, tu esperanza...

La principal tarea de todo ser humano: desarrollarse plenamente como humano.
Nuesra principal tarea en la vida: actualizarnos, desenvolvernos, crecer humanamente.
Nuestro primer deber: desplegarnos, llegar a ser lo que en esencia ya somos, lo que por «naturaleza» estamos destinados a ser.

El impulso básico de toda vida humana es su tendencia natural hacia su actualización constante, orientada al despliegue de todo su potencial, hacia la más plena autorrealización y al pleno desarrollo como ser humano, y aunque a veces quehaceres arduos, dolorosos y costosos, pero finalmente tras el esfuerzo, recompensadores.


«ACTUALIZARNOS» equivale a movilizar nuestros dones y nuestras potencialidades, a crecer, a ser interiormente activos, a auto-trascendernos, a fluir, a renovarnos, a superar la orientación hacia el «tener» para priorizar nuestra orientación hacia el «ser».

No hay tarea más importante que la de ser nosotros mismos, el desenvolvimiento de nuestra plenitud latente.

Solo quien se desenvuelve enriquece el mundo con sus mejores y más auténticos frutos.

El camino a seguir es siempre el camino del corazón, esa es la guía... quien elige el camino del corazón, no se equivoca.

Las personas que han obedecido el impulso de su corazón, han hecho las más valiosas aportaciones a la humanidad.
TEMPORADA 2023/24

NOVETATSHelp Gaza

Con nuestro voto...

Dereco fundamental a la vida

ÚLTIMES NOVETATS COMENTADESPer a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...