titulo de la web

Maternitat subrogada: prohibició, qüestió d’amor i justícia

Escrit per Margarita Bofarull Buñuel

Religiosa del Sagrat Cor i metgessa. Des del 2022 és membre del Consell Directiu de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida del Vaticà. És una de les poques persones catalanes que treballen a la cúria vaticana. També és presidenta del Patronat de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull i professora de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.

Entenem per maternitat subrogada el contracte pel qual s’encarrega a una dona de gestar per entregar el producte de la gestació (fill) a una altra persona o persones que esdevindran els progenitors legals.

Si la dona contractada gesta un embrió obtingut amb l’òvul i/o l’esperma dels comitents, aquests esdevindran alhora mare i/o pare biològics i legals de la criatura que se’ls hi entregarà. Si l’embrió no és fruit dels seus gàmetes, seran només els progenitors legals però no biològics.

El Papa Francesc, en el discurs del 8 de gener al Cos Diplomàtic acreditat davant la Santa Seu, va demanar explícitament de prohibir la maternitat subrogada arreu: «El camí cap a la pau exigeix el respecte de la vida, de tota vida humana, començant per la del nen no nascut en el si matern, que no pot ser suprimida ni convertir-se en un producte comercial. En aquest sentit, considero deplorable la pràctica de l’anomenada maternitat subrogada, que ofèn greument la dignitat de la dona i del nen; i es basa en l’explotació de la situació de necessitat material de la mare. Un fill és sempre un do i mai l’objecte d’un contracte. Per això, faig una crida perquè la Comunitat internacional es comprometi a prohibir universalment aquesta pràctica».

En unes societats ferides de supèrbia, on el propi desig sembla ser la norma de comportament, i on l’emotivisme sembla criteri fonamental, aquesta crida de Francesc és molt alternativa i contracultural, i és fruit de l’amor que l’Església deu a la humanitat des de la seva vocació profètica d’anunci i de denúncia.

La maternitat subrogada ens allunya de la gratuïtat que acompanya el miracle de la vida i, en canvi, endinsa la procreació en l’àmbit del comerç i el lucre d’empreses i agències necessàries per a la seva consecució.

Estem renunciant al bé pel benestar que pot proporcionar «l’obtenció» d’un fill?

Es conculquen molts drets de les dones, especialment de les que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat, i dels propis fills concebuts per aquest mitjà i contracte.

Un fill és un desig legítim, però no són legítimes totes les maneres d’aconseguir-lo.

Quan per a dur a terme el meu desig he de tractar com objecte a qui sempre és subjecte (la dona que gestarà), aleshores no es pot legitimar.

No es contracta o lloga un úter, es contracta o lloga una dona.

Assistim a una instrumentalització de la dona gestant, que veu coartada la seva llibertat en àmbits com l’alimentació, l’exercici físic, etc., ja que se li pauta el que deu, i pot, fer o no fer per «garantir» una gestació òptima.

La futura mare subrogada s’ha de sotmetre a exhaustius controls mèdics i psicològics. Està controlada des que signa el contracte fins que finalitza la gestació.

S’explica poc el que suposa per al cos de la dona el procés al qual s’ha de sotmetre (tractaments hormonals, etc.) perquè pugui niar l’embrió transferit, així com el tractament per disminuir la lactància, etc.

La relació maternofetal té tanta força, i és tan íntima, que a la dona gestant se la sotmet a un assessorament psicològic perquè sigui capaç de desprendre’s del fill després del part.

La dona té cos i sentiments, emocions i intel·ligència, afectes i ideals, valors i espiritualitat. Una dona no pot ser reduïda, ni tractada com a simple «ventre de lloguer», no és una cosa o un objecte de comerç; la dona és un ésser fi en si mateix.

No es poden obviar els llaços emocionals i biològics que s’estableixen entre la mare gestant i el fetus. Els dos cossos interactuen i es configuren mútuament.

Precisament per la forta relació maternofetal establerta entre la mare gestant i el fetus que viu i es desenvolupa en el seu úter, es donen casos de «penediment» per part de la mare subrogada reclamant per a si el fill gestat davant els pares d’intenció contractants. Un dels casos més coneguts és l’anomenat cas de Baby M.

Encara en el cas de gestants altruistes (cosa molt infreqüent), que no percebessin compensació econòmica pel seu embaràs, les agències i les clíniques de reproducció assistida tenen un lucre indiscutible (superior al de la mare subrogada quan aquesta percep diners per la seva gestació). Això és un dels factors principals de promoció d’aquest tipus de maternitat.

Si entrem en l’àmbit de la justícia social, es fa molt difícil justificar, al meu entendre no es pot, l’explotació de les dones amb finalitats comercials i lucratives per a uns pocs.

Reflexionem ara sobre el bé del menor, el bé del fill.

A molts infants nascuts per aquest mètode se’ls priva de conèixer alguns dels seus orígens genètics, biològics i familiar, ja sigui per les lleis que protegeixen l’anonimat dels donants de gàmetes (i es conculca el dret de conèixer els orígens genètics), ja sigui pel contracte establert en la maternitat subrogada en què es pot ocultar al nen qui va ser la seva mare gestacional. De fet, algunes mares gestants expressen el seu desig de no establir vincles amb els pares d’intenció per evitar desenvolupar més vincles emocionals que poden dificultar més encara l’entrega del fill als contractants.

Sembla que els drets del fill passen a un segon pla, en el millor dels casos, en relació amb el desig de paternitat/maternitat.

Un fill no és un bé d’ús i consum. No és un objecte mercantil.

En el contracte que se signa entre els progenitors intencionals i la mare subrogada no es contemplen habitualment la dignitat i els drets del nou ésser.

Se solen exigir algunes característiques per a l’embrió que s’ha de gestar, sobretot l’absència de malalties.

Hauríem de recordar que cada persona té dret a ser volguda per si mateixa i no en funció de les seves característiques físiques o psíquiques. Aquest dret es conculca en aquest tipus de contracte que, més aviat, recorda al control de qualitat dels materials en la indústria que al procés amorós de procreació.

La prompta separació del nen de la mare que l’ha gestat també pot tenir efectes perjudicials psíquic-físics.

És conegut que el fetus al ventre matern reconeix la veu de la mare, és sensible al seu ambient, a les músiques o sorolls que escolta, estableix llaços amb ella, que es veuen interromputs bruscament. Un fill no és producte pel qual es fixa un preu.

Què succeeix quan el fill no compleix les expectatives estipulades?

L’Església convida a concebre fills fruit de l’amor generós i gratuït dels esposos, a respectar els drets de l’infant (per exemple a conèixer els seus orígens biològics), i a valorar la vida com un do.

Humanitzar la sexualitat i la procreació, alliberar les dones de tota mena d’esclavatge, tenir cura de les vides concebudes i viure en harmonia amb la natura, també la humana, és una tasca apassionant que ens permetrà transitar per camins d’amor, justícia i gratuïtat.

Fuente: https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2024/01/25/maternitat-subrogada-prohibicio-questio-damor-i-justiciaMaternidad subrogada: prohibición, cuestión de amor y justicia

Escrito por Margarita Bofarull Buñuel

Religiosa del Sagrado Corazón y médica. Desde 2022 es miembro del Consejo Directivo de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano. Es una de las pocas personas catalanas que trabajan en la Cúria Vaticana. También es presidenta del Patronato del Institut Borja de Bioètica de la Universidad Ramon Llull y profesora del Ateneo Universitario Sant Pacià.

Entendemos por maternidad subrogada el contrato por el cual se encarga a una mujer de gestar para entregar el producto de la gestación (hijo) a otra persona o personas que acontecerán los progenitores legales.

Si la mujer contratada gesta un embrión obtenido con el óvulo y/o el esperma de los comitentes, estos acontecerán a la vez madre y/o padre biológicos y legales de la criatura que se les entregará. Si el embrión no es fruto de sus gametos, serán solo los progenitores legales pero no biológicos.

El Papa Francisco, en el discurso del 8 de enero al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, pidió explícitamente de prohibir la maternidad subrogada: «El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño; y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Por ello, hago un llamamiento para que la Comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica».

En unas sociedades heridas de soberbia, donde el propio deseo parece ser la norma de comportamiento, y donde el emotivismo parece criterio fundamental, este llamamiento de Francisco es muy alternativo y contracultural, y es fruto del amor que la Iglesia debe a la humanidad desde su vocación profética de anuncio y de denuncia.

La maternidad subrogada nos aleja de la gratuidad que acompaña el milagro de la vida y, en cambio, adentra la procreación en el ámbito del comercio y el lucro de empresas y agencias necesarias para su consecución.

¿Estamos renunciando al bien por el bienestar que puede proporcionar «la obtención» de un hijo?

Se conculcan muchos derechos de las mujeres, especialmente de las que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, y de los propios hijos concebidos por este medio y contrato.

Un hijo es un deseo legítimo, pero no son legítimas todas las formas de conseguirlo.

Cuando para llevar a cabo mi deseo tengo que tratar como objeto a quien siempre es sujeto (la mujer que gestará), entonces no se puede legitimar.

No se contrata o alquila un útero, se contrata o alquila una mujer.

Asistimos a una instrumentalización de la mujer gestante, que ve coartada su libertad en ámbitos como la alimentación, el ejercicio físico, etc., puesto que se le pauta lo que debe, y puede, hacer o no hacer para «garantizar» una gestación óptima.

La futura madre subrogada se tiene que someter a exhaustivos controles médicos y psicológicos. Está controlada desde que firma el contrato hasta que finaliza la gestación.

Se explica poco lo que supone para el cuerpo de la mujer el proceso al cual se tiene que someter (tratamientos hormonales, etc.) para que pueda anidar el embrión transferido, así como el tratamiento para disminuir la lactancia, etc.

La relación maternofetal tiene tanta fuerza, y es tan íntima, que a la mujer gestante se la somete a un asesoramiento psicológico para que sea capaz de desprenderse del hijo después del parto.

La mujer tiene cuerpo y sentimientos, emociones e inteligencia, afectos e ideales, valores y espiritualidad. Una mujer no puede ser reducida, ni tratada como simple «vientre de alquiler», no es una cosa o un objeto de comercio; la mujer es un ser fino en sí mismo.

No se pueden obviar los lazos emocionales y biológicos que se establecen entre la madre gestante y el feto. Los dos cuerpos interactúan y se configuran mutuamente.

Precisamente por la fuerte relación maternofetal establecida entre la madre gestante y el feto que vive y se desarrolla en su útero, se dan casos de «arrepentimiento» por parte de la madre subrogada reclamando para si el hijo gestado ante los padres de intención contratantes. Uno de los casos más conocidos es el llamado caso de Baby M.

Todavía en el caso de gestantes altruistas (cosa muy infrecuente), que no percibieran compensación económica por su embarazo, las agencias y las clínicas de reproducción asistida tienen un lucro indiscutible (superior al de la madre subrogada cuando esta percibe dinero por su gestación). Esto es uno de los factores principales de promoción de este tipo de maternidad.

Si entramos en el ámbito de la justicia social, se hace muy difícil justificar, en mi opinión no se puede, la explotación de las mujeres con fines comerciales y lucrativas para unos pocos.

Reflexionamos ahora sobre el bien del menor, el bien del hijo.

A muchos niños nacidos por este método se los priva de conocer algunos de sus orígenes genéticos, biológicos y familiar, ya sea por las leyes que protegen el anonimato de los donantes de gametos (y se conculca el derecho de conocer los orígenes genéticos), ya sea por el contrato establecido en la maternidad subrogada en que se puede ocultar al niño quien fue su madre gestacional. De hecho, algunas madres gestantes expresan su deseo de no establecer vínculos con los padres de intención para evitar desarrollar más vínculos emocionales que pueden dificultar más todavía la entrega del hijo a los contratantes.

Parece que los derechos del hijo pasan en un segundo plan, en el mejor de los casos, en relación con el deseo de paternidad/maternidad.

Un hijo no es un bien de uso y consumo. No es un objeto mercantil.

En el contrato que se firma entre los progenitores intencionales y la madre subrogada no se contemplan habitualmente la dignidad y los derechos del nuevo ser.

Se suelen exigir algunas características para el embrión que se tiene que gestar, sobre todo la ausencia de enfermedades.

Tendríamos que recordar que cada persona tiene derecho a ser querida por sí misma y no en función de sus características físicas o psíquicas. Este derecho se conculca en este tipo de contrato que, más bien, recuerda al control de calidad de los materiales en la industria que al proceso amoroso de procreación.

La pronta separación del niño de la madre que lo ha gestado también puede tener efectos perjudiciales psíquico-físicos.

Es conocido que el feto al vientre materno reconoce la voz de la madre, es sensible a su ambiente, a las músicas o ruidos que escucha, establece lazos con ella, que se ven interrumpidos bruscamente. Un hijo no es producto por el cual se fija un precio.

¿Qué sucede cuando el hijo no cumple las expectativas estipuladas?

La Iglesia invita a concebir hijos fruto del amor generoso y gratuito de los esposos, a respetar los derechos del niño (por ejemplo a conocer sus orígenes biológicos), y a valorar la vida como un don.

Humanizar la sexualidad y la procreación, liberar las mujeres de todo tipo de esclavitud, tener cuidado de las vidas concebidas y vivir en armonía con la naturaleza, también la humana, es una tarea apasionante que nos permitirá transitar por caminos de amor, justicia y gratuidad.

Fuente: https://blog.cristianismeijusticia.net/2024/01/25/maternidad-subrogada-prohibicion-cuestion-de-amor-y-justicia

Ver también:

El vínculo primario madre-hijo (Maternidad subrogada / Vientres de alquiler): el factor bio-psico-emocional

«Vientres de alquiler»: ¿progreso o aberración antropológica?

Sección: VIDA INTRAUTERINA


Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...