titulo de la web

PRESENTACIÓ (I)

En les últimes dècades estem vivint un període de grans canvis, de profundes transformacions, en tots els ordres de la vida. Aquesta situació està afectant i modificant les estructures de treball i la manera de viure. Aquests canvis en la societat demanen una actualització, un reciclatge constants per part dels ciutadans. Aprendre és una necessitat per avançar amb la societat.

La necessitat de Formació Permanent, de la formació al llarg de la vida, es va estenent entre la població. Individus i col•lectius observen l'evolució de la vida, del seu propi entorn i comencen a comprendre que no podem restar al marge, enmig d'aquest món en transformació. Per fer front a aquesta creixent demanda han anat sorgint arreu del territori una xarxa de centres orientats a atendre les necessitats de formació de la població adulta. Per aprendre no hi ha una edat determinada ni un període de la vida concret. La formació requerida comprèn diferents vessants: l'ampliació dels coneixements, l'actualització de les competències laborals, la cultura, el lleure, la realització personal. Cal formar-se i reciclar-se contínuament per no quedar-se enrere.

Un nou tipus de societat està a l'horitzó i amb ella la necessitat d'una nova ciutadania; una ciutadania preparada, formada, activa, crítica, participativa, solidaria, conscient de les seves responsabilitats. No hi haurà una veritable societat avançada si no tenim ciutadans de qualitat i tenir ciutadans de qualitat vol dir tenir ciutadans formats. En la perspectiva d'aquesta nova societat l'Educació i la Formació d'Adults són una de les activitats de major transcendència. Si l'adult d'avui no està ben preparat, ben format, qui educarà de forma adient les noves generacions de joves i adolescents? La construcció d'un nou tipus de persona adulta és de capital importància, i una exigència de les societats modernes i avançades.

Per altra part, l'home és l'únic ésser que ha d'aprendre a ser ell mateix. La seva indefinició biològica així li ho dicta. La naturalesa real de l'home duu explícita la necessitat de créixer i de desenvolupar-se. Naixem com a membres de l'espècie “homo” però ens hem de convertir en “humans”. Aquest és el nostre drama i el nostre destí. Què és això de l'Educació, en què consisteix en el fons aquesta activitat, quina és la seva essència? Ni l' “Educació” esdevé sempre “formació”, ni la persona “instruïda” es converteix automàticament en persona “formada”.

Formació per a què? En educació i formació tant important com el què és el per a què. La Formació d'Adults ha de limitar-se a anar a remolc, del mercat de treball, del sistema econòmic i productiu? quines són les metes, les finalitats que ha d'assumir la nova Formació de Persones Adultes? Ho podem expressar amb paraules pronunciades en una conferència sobre Formació d'Adults realitzada al Palau de la Generalitat: “No podem aconseguir un país de qualitat sense tenir ciutadans de qualitat; aconseguir un país de qualitat vol dir tenir ciutadans de qualitat; i tenir ciutadans de qualitat vol dir tenir ciutadans formats. Catalunya no serà un país de qualitat si els seus ciutadans no tenen l'oportunitat de perfeccionar-se, de desenvolupar-se integralment com a persones, de participar en la vida social, cultural i política de la nostra societat. La formació ha de servir-nos per a la maduració personal, per a una major autonomia, per facilitar la nostra participació en la vida social, política i cultural, per a una millor integració en el món laboral, en definitiva per trobar sentit a la nostra vida".

Hem d'eixamplar el nostre punt de mira cap a finalitats i horitzons més ambiciosos, no oblidant que la Formació d'Adults ha d'esdevenir promotora, impulsora i motor de la nova societat emergent i ha de perseguir una formació plena de cada persona dotant-la de capacitat d'autonomia, de criteri propi, de consciència crítica que li permeti fins i tot qüestionar críticament el propi sistema en què viu immers, coincidint amb la finalitat més pregona de l'Educació que no és altra que el desenvolupament ple, integral, com a individus. La idea l'expressava així el propi Antonio Machado: "No hay valor más alto que el de llegar a ser hombre".

La persona adulta necessita també “educar-se”, “formar-se”. Avui dia la concepció del cicle vital ha canviat. Abans es pensava que totes les etapes anteriors havien d'encaminar-se a la preparació per a la vida adulta. A l'actualitat, en canvi, el desenvolupament de la pròpia personalitat és vist com un procés de desplegament personal que es realitza vivint pròpiament cadascuna de les etapes de la vida i al llarg de tota la nostra existència. Poc a poc s'ha anat prenent consciència que l'adult també necessita continuar el procés de desplegament, de desenvolupament, necessita continuar la seva formació; necessita i pot aprendre nous continguts i habilitats, noves competències; necessita, per tant, continuar educant-se. La vida adulta pot ser també una magnífica ocasió per adquirir nous coneixements, noves capacitats, noves competències, noves perspectives i, donat que la formació abasta moltes vessants, pot esdevenir una activitat enormement enriquidora en l'àmbit personal, relacional, laboral o professional, cívic, social o cultural.

Per això, a tots els qui han començat a comprendre que la voluntat de millora, de progrés personal, la passió per la formació permanent, per l'autoformació, és la passió per la valoració d'un mateix, la passió per la valoració de la pròpia persona, va dedicada aquesta web.

Enmig d'aquest panorama, en l'àmbit digital comencen a existir pàgines web orientades a la difusió i promoció de la Formació Permanent. Existeixen les webs de caràcter institucional; junt amb elles n'han aparegut d‘altres d'entitats relacionats amb la formació de persones adultes. També alguns centres públics de formació de persones adultes s'han animat a confeccionar la seva pròpia web de centre. Igualment algunes entitats privades ofereixen informació, documentació, materials, cursos i recursos diversos per a la Formació d'adults. També comencen a aparèixer pàgines personals destinades a oferir informacions diverses, orientacions pedagògiques i recursos didàctics destinats sobretot a la població que segueix programes de formació en modalitat presencial. En la majoria d'elles predomina un caràcter eminentment informatiu, de difusió i promoció de la Formació Permanent. Però no n'existeixen gaires orientades a aspectes més de fons relacionades amb la formació de persones adultes.

El lloc web que ara presento desitja mostrar-se com una web de caràcter personal orientada a la difusió i promoció de la Formació Permanent, de la Formació al llarg de tota la vida des d'una perspectiva antropològica, amb el propòsit de contribuir a una millor comprensió de la mateixa. Desitja contribuir al variat i divers món de la Formació de persones adultes partint d'una perspectiva peculiar, no massa habitual en els programes d'educació formal, com és la comprensió del fenomen educatiu i formatiu en què hom es pot trobar immers, des d'una vessant no tant informativa, pedagògica, didàctica o acadèmica sinó des d'una perspectiva més estrictament "educativa", "formativa", presentant l'educació i la formació com una necessitat “antropològica” ineludible i incidint de forma particular en l'estímul i motivació individuals per a la descoberta i comprensió de la necessitat de la Formació Permanent, de la seva necessitat i importància personal i social, així com del seu sentit més pregon.

Vol brindar-se com un servei orientat a les persones adultes amb una formació elemental o bàsica, encara que potser ja obsoleta, que es troben immerses ja o a punt d'iniciar un procés de formació permanent o estan en un procés d'autoformació, i pensant, sobretot, en les persones que arreu del territori no participen directament en programes de caràcter formal i presencial però en les què també sorgeix el desig, la voluntat, la necessitat de millorar, de promocionar-se personalment i culturalment. Vol ser un servei orientat a l'estímul, desvetllament, motivació i promoció de la Formació Permanent no des d'una perspectiva escolar, acadèmica, formal sinó des d'una perspectiva informal, desescolaritzada, desformalitzada, oferint una perspectiva àmplia, moderna i actual de l'educació i la formació permanents al llarg de tota la vida com a instrument per a la realització, optimització i creixement personals. Amb un llenguatge planer i entenedor, intentarà oferir una visió àmplia, moderna, enriquidora en lo possible, de la formació i de la cultura en general.

Què pretén. No pretén ser un centre d'informació sobre recursos educatius de tipus acadèmic, sinó aportar elements que ens ajudin a la contemplació serena, a la valoració pausada i a la reflexió crítica sobre qüestions educatives i formatives. Voldria ser un espai que inviti a la reflexió sobre el sentit i el significat profund dels processos formatius en què hom es pugui trobar immers. Desitja oferir a la població adulta, amb un nivell de formació bàsic, materials i recursos que li possibilitin l'accés a alguns dels nuclis que estan a la base del saber i del coneixement actuals en aspectes relacionats amb l'antropologia, les ciències humanes i socials, l'educació i la formació… perquè li serveixin d'ajuda en la reflexió, valoració i comprensió de tot el que aprèn en altres entorns d'aprenentatge.

L'èxit d'un aprenentatge depèn en gran part de què aquest sigui “significatiu” per a la persona que s'està educant; i una de les primeres condicions perquè esdevingui significatiu és ajudar l'educant a comprendre què està fent quan s'està educant, quan s'està formant; ajudar-li a descobrir el sentit, el significat, el valor, la importància del procés en què es troba immers. Aquesta és precisament una de les principal preocupacions d'aquesta web: posar en relleu el significat, la importància, el valor personal d'una de les activitats més nobles de l'espècie humana: l'Educació.

No es tracta doncs d'oferir uns continguts per obtenir una titulació acadèmica sinó quelcom previ a tota activitat educativa i formativa com és el de desvetllar, estimular, encoratjar, ajudar, col•laborar a descobrir el sentit d'allò que estem fent en el procés formatiu en què ens poguem trobar immersos. Una web ideada, pensada, dissenyada no tant per seguir programes d'educació formal sinó amb la voluntat de posar de relleu l'essència més pregona de l'activitat educativa i formativa així com prestar especial atenció als fonaments que estan a la base del saber i de la cultura occidental.

El seu objectiu no va tan orientat a oferir orientacions i recursos per seguir programes o cursos d'educació formal i obtenir una titulació acadèmica, sinó a oferir noves perspectives, materials i recursos que ajudin a despertar, desvetllar, estimular la necessitat de formació permanent al llarg de tota la vida, lluny de qualsevol concepció "bancària" de la cultura.

Entenem la cultura, com quelcom més que una acumulació de sabers o coneixements. Per "cultura" aquí s'entén, en sentit ampli, no una cultura llibresca, erudita, acadèmica sinó el bagatge personal necessari per practicar noves maneres de veure'ns a nosaltres mateixos i interpretar el nostre entorn. La “cultura”: una eina per veure-hi d'un altra manera, per dirigir un nova mirada vers nosaltres mateixos i el nostre entorn, un instrument per a la seva anàlisi, pel nostre posicionament davant d'ell, per la seva transformació i millora, un instrument al servei de la formació personal i transformació social.

A qui va dirigida. Cada cop hi ha un col•lectiu més nombrós de persones que demanen serveis de formació permanent no solament amb finalitats acadèmiques. Hi ha moltes persones que no tenen potser urgències formatives de tipus laboral o professional, que no els urgeix una titulació acadèmica i no obstant també estan interessades en submergir-se en un procés de formació, potser d'autoformació; persones que els seus interessos no passen per seguir uns aprenentatges acadèmics de tipus formal, reglats, per obtenir una titulació acadèmica; que la seva motivació està potser més en el plaer personal de fruir del saber, del coneixement, de la cultura, de l'autoformació, seguint el seu propi ritme i interessos personals; que el que busquen, és senzillament, un reforçament de la seva valoració i autoestima; és també per aquestes persones que està pensada aquesta web.

Entre d'altres, alguns dels objectius proposats són els següents:

 • Contribuir a un millor coneixement de nosaltres mateixos com a espècie.
 • Posar en relleu el sentit originari i primigeni de l'Educació i la Formació.
 • Comprendre la necessitat de l'Educació i la Formació des d'una perspectiva antropològica.
 • Estimular, desvetllar, motivar, promoure i difondre la necessitat de Formació al llarg de tota la vida.
 • Fomentar la necessitat de la Formació Permanent en altres àmbits no estrictament acadèmics i escolars.
 • Oferir un marc de referència ampli per al debat sobre el futur de l'Educació i la nova orientació de la Formació Permanent.
 • Crear espais que contribueixin al contrast d'idees i a la reflexió col•lectiva sobre el paper de l 'Educació i la Formació en aquesta societat de principis del S.XXI.
 • Oferir un servei de formació, desescolaritzada i desformalitzada, tant a la població adulta que no participa directament en programes de formació presencial, però que també està interessada en la seva promoció personal i cultural, com a la població que segueix programes d'educació formal en modalitat presencial, semipresencial o d'autoformació.
 • Incidir de forma especial en els fonaments del saber que estan a la base de la cultural occidental i que són vertebradors de qualsevol currículum acadèmic o programa d'educació formal.
 • Posar a l'abast del gran públic, amb un llenguatge planer, temes i qüestions de gran importància en la nostra cultura.
 • Servir de base i alhora de complement als programes d'educació formal per a adults.
 • Subratllar el paper de la cultura com el “bagatge personal” necessari per a la formació personal i la transformació social.

L'autor d'aquest lloc és llicenciat en Filosofia i Lletres i en Ciències de l'Educació i actualment està treballant en un centre públic, com a formador de persones adultes.

Abril 2005

presentació flash

 

+ informació


Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...