titulo de la web

ENTRADES DE PORTADA, temporada 2022/23

anterior

SETEMBRE

Recuperar la relació contemplativa i silenciosa amb la natura pot ser un antídot sanador contra la superficialitat i la dispersió. La personalitat del nen intrauterí es va configurant en funció de la qualitat de la comunicació mare-fill. Ets tan lliure com creus o més aviat et deixes portar pels dictats del sistema? Allò que entén actualment per amor humà la millor investigació antropològica i ètica. No podem no comunicar, no interpretar.

OCTUBRE

La dimensió “emancipadora” de la cultura. Escoltar les veus de les nostres co-creatures és com percebre la veritat, la bondat o la bellesa a través de la vida. Cuidar i curar, cuidar-nos i si cal curar-nos, expressió de l'amor dels uns cap als altres. La «humanització»: és un procés llarg, una direcció cap a la qual apuntar, una fita on estendre, un horitzó cap al qual caminar. Poques vegades aprendre a pensar va ser tan necessari com ara. Confiar és tenir fe en l’altre, en allò que diu i promet, és creure en la seva paraula.

NOVEMBRE

Si l'adult no és educat adequadament, qui educarà a les noves generacions? La gran riquesa interpretativa del món semita sobre l'ésser humà. El desenvolupament de l´afectivitat és fonamental per a la maduració de l´individu. Diagnòstic de les arrels dels mals del nostre temps. L'important no és tan llarga que sigui la vida, sinó la seva intensitat i, sobretot, la seva rectitud. L´amor compromet el més profund de cada persona. Hem de viure la vida de l'«amor» amb autenticitat.

DESEMBRE

Els valors són com horitzons de referència que orienten la nostra vida vers un determinat sentit. Alguns dels factors desencadenants de l'ambient i el clima psicològic que respirem. Si vols estar sa, la primera diana ha de ser la teva salut cerebral. La metàfora del teatre serveix per il·luminar el periple de la vida humana. Educar per al lleure és avui, i serà en el futur, el gran repte per a tot educador. Ambient filosòfic-religiós al món precristià.

GENER

Nou relat còsmic que avui tenim a la nostra disposició els humans. Viure és néixer a cada instant. De la simple adquisició de coneixements al coneixement transformador. Fes de tu mateix un ésser senzill, abraça la teva naturalesa d'origen, refrena el teu egoisme, restringeix els teus desitjos. Humus cultural a les albors de l'era cristiana.

FEBRER

L'ésser humà està en procés de desenvolupar una nova consciència a escala planetària. L'ésser humà no viu només de pa: hi ha qüestions que haurien d'interessar tothom. Cada individu ha de ser plenament conscient que la seva vida és una aventura. La banalització de la vida en gestació o com hem arribat fins aquí. Alguns dels ingredients cuinats per les actuals «religions polítiques». La capacitat de transcendir és la que possibilita a l'individu elevar el nivell de consciència, el descobriment dels seus anhels profunds, dels seus desitjos essencials.

MARÇ

Estem cridats a un estat de consciència molt més despert i ple del que normalment vivim. Tots som víctimes d'un sistema que nosaltres mateixos hem construït. Un poble desguarnit formativament és molt fàcil de manipular. La nostra vulnerabilitat i el sofriment que comporta Possibilitats de contribuir al desenvolupament humà duna persona. Necessitem tant del femení com del masculí en la seva màxima esplendor.

ABRIL

A l'univers s'està desenvolupant un projecte evolutiu del qual forma part l'ésser humà. Una bona notícia per a la humanitat: la mort no és el final. El canvi i el creixement són intrínsecs a la vida, també a la vida humana. La vida humana: un teixit de trobades interpersonals. Escolta aquestes paraules, fixa-t’hi atentament... La rosa al Petit Príncep: Domestica’m.

MAIG

El nen intrauterí pot percebre els pensaments i els sentiments de la seva mare. Endinsar-nos en el fons últim de la Realitat, allò que tot ho informa i sosté. Un testimoniatge magistral d'autèntica humanitat. No és destí inherent als homes una existència alienada. La nostra vida política necessita una renovació profunda. La capacitat de transcendir és la que possibilita a l'individu elevar-ne el nivell de consciència.

JUNY

Hi ha un Principi únic, essència i suport últim del que és, i Intel·ligència rectora del cosmos. Les relacions socials i les connexions humanes de qualitat són clau per a una vida satisfactòria. Viure és creure en... refiar-se. L'ésser humà, un animal que es fia… Darrere de la majoria d'edat i la plena emancipació d'un mateix… El poder de la nostra presència i del nostre impacte al món.

JULIOL

Un diagnòstic de les arrels dels mals del nostre temps. A la recerca d'una vida bona, a la recerca de la «saviesa» necessària. Acompanyar les persones a ser elles mateixes. Hi ha un tipus de relació que té per objecte servir de suport. Un amor que té poc a veure amb amors estiuencs. L'ocàs de les caduques «religions polítiques». Actituds i aptituds que haurien de configurar el perfil d'un governant.


ENTRADAS DE PORTADA, temporada 2022/23

SEPTIEMBRE

Recuperar la relación contemplativa y silenciosa con la naturaleza puede ser un antídoto sanador contra la superficialidad y la dispersión. La personalidad del niño intrauterino se va configurando en función de la calidad de la comunicación madre-hijo. ¿Eres tan libre como crees o más bien te dejas llevar por los dictados del sistema? Lo que entiende actualmente por amor humano la mejor investigación antropológica y ética. No podemos no comunicar, no interpretar.

OCTUBRE

La dimensión «emancipadora» de la cultura. Escuchar las voces de nuestras co-creaturas es como percibir la verdad, la bondad o la belleza a través de la vida. Cuidar y curar, cuidarnos y si es preciso curarnos, expresión del amor de unos hacia los otros. La «humanización»: es un proceso largo, una dirección hacia la que apuntar, una meta a la que tender, un horizonte hacia el que caminar. Pocas veces aprender a pensar fue tan necesario como ahora. Confiar es tener fe en el otro, en lo que dice y promete, es creer en su palabra. .

NOVIEMBRE

Si el adulto no es educado adecuadamente, ¿quién educará a las nuevas generaciones? La gran riqueza interpretativa del mundo semita sobre el ser humano. El desarrollo de la afectividad es fundamental para la maduración del individuo. Diagnóstico de las raíces de los males de nuestro tiempo. Lo importante no es lo larga que sea la vida, sino su intensidad y, sobre todo, su rectitud. El amor compromete lo más hondo de cada persona. Debemos vivir la vida del «amor» con autenticidad.

DICIEMBRE

Los valores son como horizontes de referencia que orientan nuestra vida hacia un sentido determinado. Algunos de los factores desencadenantes del ambiente y clima psicológico que respiramos. Si quieres estar sano, la primera diana debe ser tu salud cerebral. La metáfora del teatro sirve para iluminar el periplo de la vida humana. Educar para el ocio es hoy, y será en el futuro, el gran reto para todo educador. Ambiente filosófico-religioso en el mundo precristiano.

ENERO

Nuevo relato cósmico que hoy tenemos a nuestra disposición los humanos. Vivir es nacer a cada instante. De la simple adquisición de conocimientos al conocimiento transformador. Haz de ti mismo un ser sencillo, abraza tu naturaleza de origen, refrena tu egoísmo, restringe tus deseos. Humus cultural en los albores de la era cristiana.

FEBRERO

El ser humano se encuentra en proceso de desarrollar una nueva conciencia a escala planetaria. El ser humano no vive sólo de pan: hay cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Cada individuo debe ser plenamente consciente de que su propia vida es una aventura. La banalización de la vida en gestación o cómo hemos llegado hasta aquí. Algunos de los ingredientes cocinados por las actuales «religiones políticas». La capacidad de trascender es la que posibilita al individuo elevar su nivel de consciencia, el descubrimiento de sus anhelos profundos, de sus deseos esenciales.

MARZO

Estamos llamados a un estado de conciencia mucho más despierto y pleno del que normalmente vivimos. Todos somos víctimas de un «sistema» que nosotros mismos hemos construido. Un pueblo desguarnecido formativamente es muy fácil de manipular. Nuestra vulnerabilidad y el sufrimiento que comporta. Posibilidades de contribuir al desarrollo humano de una persona. Necesitamos tanto de lo femenino como de lo masculino en su máximo esplendor.

ABRIL

En el universo se está desarrollando un proyecto evolutivo del que el ser humano forma parte. Una gran buena noticia para la humanidad: la muerte no es el final. El cambio y el crecimiento son intrínsecos a la vida, también a la vida humana. La vida humana: un tejido de encuentros interpersonales. Escucha estas palabras, fíjate atentamente... La rosa en el Principito: Domestícame.

MAYO

El niño intrauterino puede percibir los pensamientos y sentimientos de su madre. Adentrarnos en el fondo último de la Realidad, aquello que todo lo informa y sostiene. Un testimonio magistral de auténtica humanidad. No es destino inherente a los hombres una existencia alienada. Nuestra vida política necesita de una profunda renovación. La capacidad de trascender es la que posibilita al individuo elevar su nivel de consciencia.

JUNIO

Existe un Principio único, esencia y sustento último de cuanto es, e Inteligencia rectora del cosmos. Las relaciones sociales y las conexiones humanas de calidad son clave para una vida satisfactoria. Vivir es creer en… fiarse. El ser humano, un animal que se fía… En pos de la mayoría de edad y la plena emancipación de uno mismo… El poder de nuestra presencia y de nuestro impacto en el mundo.

JULIO

Un diagnóstico de las raíces de los males de nuestro tiempo. En busca de una vida buena, en busca de la «sabiduría» necesaria. Acompañar a las personas a ser sí mismas. Hay un tipo de relación que tiene por objeto servir de soporte. Un amor que poco tiene que ver con amores veraniegos. El ocaso de las caducas «religiones políticas». Actitudes y aptitudes que debieran configurar el perfil de un gobernante.


Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...