titol

LES NECESSITATS HUMANES

La funció  primordial de qualsevol organització política, cultural, religiosa o industrial, ha de  ser satisfer les necessitats de l'home per a que frueixi d' una existència significativa.Frederick Herzberg.

La nostra societat industrial està preparada per a satisfer totes les nostres necessitats i la societat de consum fins i tot crea necessitats per a satisfer-les després. Però la més humana de totes les necessitats, la necessitat de trobar el sentit a la vida d'un mateix, roman insatisfeta. ( Viktor Frankl)


L'home d'avui està inquiet, atrafegat, viu absorbit per les seves preocupacions quotidianes. Enmig de tant atrafegament no sempre troba la calma, la serenor necessària, per  anar descobrint-se a sí mateix, per aprofundir en l'estimulant art de l'autoconeixement, per prendre consciència de les seves necessitats, per aprendre a distingir entre les vertaderes necessitats i aquelles creades artificialment, per saber-les valorar, jerarquitzar a l'hora de la seva satisfacció i buscar els recursos adients que de veritat omplin la seva ànsia natural de plenitud.

Ajudar l'educant a descobrir, enmig de la seva quotidianitat, la possibilitat d'una existència més significativa és una de les tasques primordial de l'activitat educativa.

"L'home saludable està motivat abans que res per la necessitat de desenvolupar i realitzar les seves diverses potencialitats i capacitats.... El que un home pot ser, ha d'arribar a ser-ho".  Abraham Maslow.

Dimensions de l'ésser humà

L'home està constituït per un conjunt de característiques i capacitats molt diverses. Aquestes es solen agrupar en torn a una sèrie d'àmbits anomenats "dimensions" de l'ésser humà.

La persona és i funciona com una unitat global i integrada; per tant, solament a efectes metodològics i amb la finalitat de comprendre millor la complexitat de l'ésser humà té sentit aquesta dissecció analítica.

Necessitats primàries i secundàries

dimenL'home neix amb una sèrie de necessitats. I aquestes continuen al llarg de tota la seva vida. Per necessitat humana entenem la manca d'alguna cosa que, sinó s'aconsegueix, fa impossible una vida sana, normal, harmoniosa i completa. Existeixen unes necessitats anomenades primàries: com la necessitat de nodrir-se, la necessitat de protegir-se de la intempèrie, la necessitat d'habitatge o la necessitat de vestit. Algunes d'aquestes necessitats es satisfan de forma quasi instintiva. L'home necessita aliment per al seu cos. La necessitat d'alimentar-se és instintiva. El nounat, per exemple, realitza tots els moviments precisos per a alletar-se, sense que ningú l'hi hagi ensenyat. Des del mateix moment de la seva aparició sobre la terra, fins als nostres dies, l'home lluita per procurar-se els aliments. L'home necessita d'un habitatge per a defensar-se de les inclemències del temps, per a reposar i dormir i per a viure familiarment i en intimitat. L'home necessita també un vestit per a protegir-se del fred o dels rajos solars excessivament intensos. Són alguns exemples de necessitats primàries.

A més de les necessitats anteriors, l'ésser humà té altre tipus de necessitats: són les anomenades necessitats secundàries. Una vegada satisfetes aquestes necessitats primàries, sorgeixen altres necessitats, no menys importants que les primeres. Són les necessitats originades pel psiquisme humà i per la dimensió social de l'home: la necessitat d'autoafirmació, la necessitat de sentir-se acceptat i estimat, de ser tingut en compte i formant part d'un grup, la necessitat d'estimar, de desenvolupar al màxim les seves capacitats, de saber i conèixer, etc..

Així, doncs, l'ésser humà té, a més de totes les necessitats de qualsevol altre animal (menjar, beure, suar, jugar, somiar, etc.), altre tipus de necessitats en el mateix sentit que ho són l'aigua, els aminoàcids i el calci, és a dir, que la seva mancança és causa de malaltia. Una possible classificació jeràrquica de les necessitats humanes podria ser la següent:

  • Necessitats fisiològiques.
  • Necessitat de seguretat
  • Necessitats socials
  • Necessitat de desenvolupar-se al màxim
  • Necessitat d'estimació, amor, pertinença a un grup
  • Necessitat de pau, harmonia, bellesa, tranquil•litat, etc.

Les necessitats fisiològiques es refereixen a la necessitat d'aliments, aigua, benestar físic i material. La necessitat de seguretat a la necessitat de ser protegit del perill, les amenaces i la privació. Les necessitats socials són les d'afiliació, aprovació social. Existeix també la necessitat de donar i rebre amistat, la necessitat de respecte i autorespecte cap a un mateix, d'autoconfiança, la necessitat de reconeixement i estima per part dels altres. Finalment, la necessitat d'autorealització és la necessitat de desenvolupar les nostres capacitats i realitzar totes les nostres potencialitats.

Alguns autors han distingit també entre les necessitats existencials, aquelles que són vitals per a la pròpia existència, (alimentació, relacions sexuals, contactes socials); necessitats alienades (de diners, de poder, de possessió); necessitats no alienades (les d'amistat, activitat cultural, amor, realització d'un mateix) i necessitats radicals ( aquelles que no poden ser satisfetes pels béns de consum produïts pet la societat capitalista (necessitat de temps lliure, de llibertat, de solidaritat, de felicitat , de plenitud... ).

L'home satisfà les seves necessitats.

L'home és un ésser de necessitats la satisfacció de les quals posa en joc la seva afectivitat, font de desitjos: buscarà el que li sembla bo, com agradable i atraient i fugirà del que li sembla dolent, com desagradable i repulsiu. L'ésser humà com qualsevol altre ésser viu, satisfà les seves necessitats i els seus desitjos, molt més desenvolupats que els de la resta d'animals, gràcies al propi medi intern o extern, medi perillós, però fora del qual no podria viure, ja es tracti d'un medi natural, social o cultural. Per satisfer les seves necessitats, doncs, recorre als recursos del seu entorn.

Però l'home no accepta passivament aquest medi; per a l'home, com per a tot animal, viure és actuar i reaccionar davant les modificacions del seu entorn ( interior o exterior), per a buscar el que necessita i que, per tant, li satisfà. L'home actua, opera, labora per a satisfer les seves necessitats. El treball humà  o capacitat d'adaptar els recursos de la natura a les pròpies necessitats neix com un mitjà per a satisfer les seves necessitats. Cada treball va destinat a satisfer alguna de les necessitats humanes. Els recursos i productes que estan en el mercat van destinats a satisfer aquestes necessitats.

Però per satisfer les seves necessitats, a més del medi natural necessita també recórrer al medi social. És evident que l'activitat humana no pot donar-se aïllada: és trobada, col·laboració amb els altres, acció, moviment sota la mirada dels altres. L'home és per naturalesa un ésser social i polític, que no viu aïllat, sinó que viu enmig dels seus semblants, formant una comunitat; tant és així que la mateixa necessitat natural que afecta a l'home ens revela que precisem viure en societat molt més del que precisen viure junts altres espècies. Doncs als altres animals els va preparar la Natura el menjar, els va vestir de pèl i els va dotar de dents, banyes i arpes per a la seva defensa, o almenys els va fer àgils per a la fugida. En canvi a l'home, que va néixer desproveït de tots aquests recursos va rebre la raó, perquè pogués mitjançant el treball, obtenir totes aquestes coses (les coses necessàries per a al seu nodriment, protecció i defensa), i és evident que l'home aïllat és insuficient per a abastir-se plenament.

A més, per satisfer moltes de les seves necessitats de relació, admiració, estimació o afecte, solidaritat, necessita dels altres, del medi social. L'home necessita també dels altres per expressar i compartir la seva riquesa interior.  Per tant és natural per a l'home el viure en societat amb altres homes i que vagi a la recerca de medis enriquidors dels quals pugui nodrir-se i que omplin les seves necessitats més profundes.  L'home no pot estar sol, necessita dels altres per a la seva subsistència i realització plena.

Priorització en la seva satisfacció

A l'hora d'establir prioritats per a la seva satisfacció, les necessitats fisiològiques ocupen el primer lloc perquè han de satisfer-se abans que apareguin les altres necessitats. A un home famolenc no li preocupa tant l'aprovació social o el status social; està preocupat per obtenir aliment. Si es troba realment famolenc no li preocuparà on obtindrà el menjar del demà (necessitat de seguretat), per a ell només conta la d'avui. L'individu a qui li falta aliment, autoestima, amor, primer demanarà pa i fins a arribar a satisfer la seva fam, totes les altres necessitats quedaran relegades. Comprovacions clíniques han permès constatar que així que s'han satisfet les necessitats bàsiques, immediatament emergeixen altres necessitats (de més alt rang); i són aquestes, més aviat que la fam fisiològica, les que llavors dominen l'organisme. Quan, al seu torn, se les satisfà, sorgeixen altres necessitats noves... i així successivament.

Hom ha considerat la societat capitalista i la societat de consum com una gran maquinària  de creació constant de noves necessitats, moltes d'elles “artificials” i no està clar si amb la mateixa capacitat per  a assegurar-ne la seva satisfacció plena. Enmig d'aquesta societat de consum, un ciutadà crític i responsable sabrà distingir entre el que és "necessari", el que és "convenient" i el que és “superflu”; entre aquestes i les “vertaderes” necessitats, aquelles que de veritat omplen les més profundes aspiracions humanes.

Adaptació i síntesi a partir d' articles diversos trets d'INTERNET

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...