L’ «Educació» és la transmissió de la civilització. La veritable cultura s'instal·la a l'esfera dels valors.La «educación» es la transmisión de la civilización. La verdadera cultura se instala en la esfera de los valores.

Una bona «Formació» ha de contribuir a viure d'una manera més «plena» i «bella».Una buena «Formación» debe contribuir a vivir de una forma más «plena» y «bella».

Els savis són els que busquen la saviesa; els necis pensen ja haver-la trobat.Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla encontrado.

La major saviesa que existeix és conèixer-se a un mateix.La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo.

La nostra tasca: créixer en la comprensió del món, de la vida, de les accions dels homes.Nuestra tarea: crecer en la comprensión del mundo, de la vida, de las acciones de los hombres.

Amb la civilització hem passat del problema de l'home de les cavernes al problema de les cavernes de l'home. E. MorinCon la civilización hemos pasado del problema del hombre de las cavernas al problema de las cavernas del hombre. E. Morin

El «progrés» celebra victòries pírriques sobre la Natura. Res que vagi contra la naturalesa humana es pot considerar autèntic progrés.El «progreso» celebra victorias pirricas sobre la Naturaleza. Nada que vaya contra la naturaleza humana puede considerarse auténtico progreso.

Els éssers humans no neixen ja fets completament, la vida els obliga a modelar-se constantment.Los seres humanos no nacen ya hechos completamente, la vida les obliga a modelarse constantemente.