titol

7 GRANS SABERS NECESSARIS PER AL FUTUR.

Quan mirem cap al futur, veiem nombroses incerteses sobre el que serà el món dels nostres fills, dels nostres néts i dels fills dels nostres néts. Però almenys, d'alguna cosa podem estar segurs : si volem que la Terra pugui satisfer les necessitats dels éssers humans que l'habiten, llavors la societat humana haurà de transformar-se. Així, el món del demà haurà de ser fonamentalment diferent del que coneixem avui. Hem de, per tant, treballar per a construir un “futur viable”. La democràcia, l'equitat i la justícia social, la pau i l'harmonia amb el nostre entorn natural han de ser les paraules claus d'aquest món en esdevenir. Hem d'assegurar-nos que la noció de “durabilitat” sigui la base de la nostra manera de viure, de dirigir les nostres nacions i les nostres comunitats i d'interactuar a nivell global.

En aquesta evolució cap als canvis fonamentals dels nostres estils de vida i els nostres comportaments, l'Educació –en el seu sentit més ampli- juga un paper preponderant. L'Educació és “la força del futur”, perquè ella constituïx un dels instruments més poderosos per a realitzar el canvi. Un dels desafiaments més difícils serà el de modificar el nostre pensament de manera que afronti la complexitat creixent, la rapidesa dels canvis i l'imprevisible que caracteritzen el nostre món.

Hem de reconsiderar l'organització del coneixement. Per a això hem de derrocar les barreres tradicionals entre les disciplines i concebre la manera de tornar a unir el que fins a ara ha estat separat. Hem de reformular les nostres polítiques i programes educatius. Al realitzar aquestes reformes és necessari mantenir la mirada fixa cap al llarg termini, cap al món de les generacions futures enfront de les quals tenim una enorme responsabilitat. Federico Major Zaragoza

7 SABERS NECESSARIS PER A L'EDUCACIÓ DEL FUTUR.

Aquest text antecedeix a qualsevol guia o compendi d'ensenyament. No és un tractat sobre el conjunt de matèries que han o haurien d'ensenyar-se: pretén única i essencialment exposar problemes centrals o fonamentals que romanen per complet ignorats o oblidats i que són necessaris ensenyar en aquest segle XXI. Hi ha set sabers "fonamentals" que l'Educació hauria de tractar en qualsevol societat i en qualsevol cultura sense excepció. Per a situar la condició humana, el saber sobre el qual es basa aquest text no només és provisional sinó que destapa profunds misteris concernents a l'Univers, a la Vida, al naixement del ser humà. Aquí es planteja una qüestió en la qual intervenen les opcions filosòfiques i les creences religioses de cadascuna de les cultures i civilitzacions.

1. LES CEGUESES DEL CONEIXEMENT HUMÀ: L'ERROR I LA IL·LUSIÓ.

L'Educació, que és la que hauria de comunicar els coneixements als membres de la societat, sovint roman cega davant el que és el coneixement humà, les seves disposicions, les seves imperfeccions, les seves dificultats, les seves tendències tant a l'error com a la il·lusió i no es preocupa en absolut per fer conèixer el que és conèixer.
El coneixement no es pot considerar com una eina asèptica que es pot utilitzar sense examinar la seva naturalesa. El coneixement del coneixement ha d'aparèixer com una necessitat primera que serviria de preparació per a afrontar riscos permanents d'error i d'il·lusió que no cessen de parasitar la ment humana. Es tracta d'armar cada ment davant el combat vital per a assolir la lucidesa.

És necessari introduir i desenvolupar en l'Educació l'estudi de les característiques cerebrals, ambientals i culturals del coneixement humà, dels seus processos i modalitats, de les disposicions tant psíquiques com culturals que permeten afrontar l'error o la il·lusió.

2. ELS PRINCIPIS D'UN CONEIXEMENT PERTINENT.

  • És necessari promoure un coneixement capaç d'abordar els problemes globals i fonamentals per a inscriure allí els coneixements parcials i locals.
  • La supremacia d'un coneixement fragmentat impedeix sovint descobrir el vincle entre les parts i la totalitat; ha de donar pas a una forma de coneixement capaç de aprehendre els objectes en els seus contextos, les seves complexitats, els seus conjunts.
  • És necessari desenvolupar l'aptitud natural de la intel·ligència humana per a situar totes les seves informacions en un context i en un conjunt.
  • És necessari ensenyar els mètodes que permeten aprehendre les relacions mútues i les influències recíproques entre les parts i el tot en un món complex.

3. ENSENYAR LA CONDICIÓ HUMANA.

L'ésser humà és alhora físic, biològic, psíquic, cultural, social, històric. És aquesta unitat complexa de la naturalesa humana la que està completament desintegrada dins l'Educació a través de les disciplines i que impossibilita aprendre el que significa ser humà. Cal restaurar-la de tal manera que cadascun des d'on estigui prengui consciència i coneixement de la seva identitat complexa i de la seva identitat comuna a tots els altres éssers humans.

Així, l'aprenentatge de la condició humana hauria de ser objecte essencial de qualsevol educació.

L'Educació hauria d'esforçar-se per subratllar la unitat i la complexitat humanes, reunint i organitzant coneixements dispersos en les ciències de la naturalesa, en les ciències humanes, la literatura i la filosofia i mostrar la unió indissoluble entre la unitat i la diversitat de tot el que és humà.

4. ENSENYAR LA IDENTITAT TERRENAL.

La destinació planetària del gènere humà ha estat altra realitat fonamental ignorada per l'Educació. El coneixement dels desenvolupaments de l'era planetària i el reconeixement de la identitat terrenal que serà cada vegada més indispensable per a cadascun i per a tots, ha de convertir-se en un dels majors objectes de l'Educació.

És pertinent ensenyar la història de l'era planetària, que comença amb la comunicació de tots els continents en el segle XVI, i mostrar com es van tornar intersolidàrias totes les parts del món, sense per això ocultar les opressions i dominacions que han assolat a la humanitat i que encara no han desaparegut.

Caldrà assenyalar la complexitat de la crisi planetària del nostre temps mostrant que tots els humans, confrontats des d'ara amb els mateixos problemes de vida i mort.

Tots els humans vivim en una mateixa comunitat de destinació.

5. AFRONTAR LES INCERTESES

Les ciències ens han fet adquirir moltes certeses, però també han revelat innombrables camps d'incertesa. L'Educació hauria de comprendre l'ensenyament de les incerteses que han aparegut en les ciències físiques, en les ciències de l'evolució biològica i en les ciències històriques.

Haurien d'ensenyar-se estratègies que permetin afrontar els riscos, l'inesperat, l'incert, i modificar el seu desenvolupament en virtut de les informacions adquirides en el camí.
És necessari aprendre a navegar en un oceà d'incerteses a través d'arxipèlags de certesa.

La fórmula del poeta grec Eurípides, que data de fa 25 segles, està ara més actual que mai. «L'esperat no es compleix i per a l'inesperat un déu obre la porta». L'abandó dels conceptes deterministes de la història humana que creien poder predir el nostre futur, l'examen dels grans esdeveniments i accidents del passat segle que van ser tots inesperats, el caràcter des d'ara desconegut de l'aventura humana, han d'incitar-nos a
preparar les nostres ments per a esperar l'inesperat i poder afrontar-lo. És imperatiu que tots aquells que tenen la missió de l'Educació estiguin a l'avantguarda davant les incerteses dels nostres temps.

Haurien d'ensenyar-se estratègies que permetin afrontar els riscos, l'inesperat, l'incert, i modificar el seu desenvolupament en virtut de les informacions adquirides en el camí. Hem de preparar les nostres ments per a esperar l'inesperat i poder afrontar-lo.

6. ENSENYAR LA COMPRENSIÓ

La comprensió és al mateix temps mitjà i finalitat de la comunicació humana. Ara bé, l'Educació per a la comprensió està absent dels nostres ensenyaments. El planeta necessita comprensions mútues en tots els sentits. El desenvolupament de la comprensió necessita una reforma de les mentalitats dels individus. Tal hauria de ser la tasca per a l'Educació del futur.

La comprensió mútua entre humans, tant pròxims com estranys, és vital perquè les relacions humanes surtin del seu estat bàrbar d'incomprensió.

D'aquí, la necessitat d'estudiar la incomprensió des de les seves arrels, les seves modalitats i els seus efectes. Aquest estudi hauria de centrar-se no només en els símptomes, sinó en les causes dels racismes, les xenofòbies i els menyspreus. Constituiria, al mateix temps, una de les bases més segures per a l'Educació per a la pau, a la qual estem lligats com a humans per essència i vocació.

7. L'ÈTICA DEL GÈNERE HUMÀ

L'Educació ha de conduir a una «antropo-ètica», considerant el caràcter ternari de la condició humana, que és el d'individuósocietató espècie. En aquest sentit, l'ètica individu/espècie necessita un control mutu de la societat amb respecte l'individu i de l'individu respecte la societat, és a dir, la democràcia; l'ètica individuóespècie convoca a la ciutadania terrestre en el segle XXI.

Aquesta ètica ha de formar-se en les ments dels individus a partir de la consciència que l'ésser humà és al mateix temps que individu, part d'una societat, part d'una espècie. Duem en cadascun de nosaltres aquesta triple realitat.

Tot desenvolupament veritablement humà ha de comprendre el desenvolupament conjunt de l'autonomia individual, de la participació comunitària i la consciència de pertànyer a l'espècie humana.

D'aquí, s'esbossen les dues grans finalitats ètic-polítiques del nou mil·lenni: establir una relació de control mutu entre la societat i els individus per mitjà de la democràcia i concebre la Humanitat com comunitat planetària. L'Educació ha de no només contribuir a una presa de consciència de la nostra Terra-Pàtria, sinó també permetre que aquesta consciència es tradueixi en la voluntat de realitzar la ciutadania terrenal.

Extractes, traducció i adaptació a partir de Edgar MORIN: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...