titol

VESSANTS DE L'EDUCACIÓ

L'Educació no pot quedar-se reduïda a una caricatura de sí mateixa i focalitzar la seva activitat exclusivament en el desenvolupament d'aspectes parcials de l'individu ( psicomotrius, cognitius, intel.lectuals, etc. ). Ha de contemplar la persona en la seva totalitat. La Formació d'Adults ha de partir d'una concepció global de la persona i per tant ha d'estar orientada al desenvolupament integral de l'adult en les seves diverses dimensions.

Per altra part, les necessitats i els reptes educatius que avui té plantejats el ciutadà del s.XXI es situen en una amplitud de camps i àmbits molt diversos; en aquesta societat tots els aspectes vitals i activitats socials tenen components formatius, i qualsevol aspecte vital pot ser objecte d'aprenentatge i de superació d'incompetència, és a dir, són susceptibles d'educació, formació i aprenentatge.

L'Educació pot abastar una amplitud de camps i vessants. Des d'una millor preparació per a la comprensió d'un mateix, l'autoconeixement, la regulació de la vida emocional o afectiva i una vida saludable, fins al progressiu increment de les competències comunicatives i relacionals o una ampliació de les competències per a una ciutadania activa i responsable, passant per millorar la formació per a una bona adaptació i integració amb el propi entorn (familiar, social, laboral, educatiu cultural o ecològic) en què hom viu immers, fins a una visió més àmplia i completa sobre la pròpia concepció de l'ésser humà i les seves aspiracions, són algunes de les vessants en què l'Educació hauria d'incidir per a una bona formació del ciutadà del s. XXI.

L'Educació és l'instrument més adequat per al desenvolupament de les persones en aquesta diversitat de vessants.

 

Elaboració pròpia

 

Una Educació Permanent (EP) entesa en profunditat i no cosmèticament, ha de plantejar-se com a objectiu primordial i irrenunciable el desenvolupament personal més ampli i profund possible; és a dir, una formació completa, plena, no parcial, no esbiaixada, integral, no cosmètica. Una veritable EP pot deixar de sentir-se concernida i implicada en aquests reptes que assetgen la nostra societat i el ciutadà actual?

En tots aquests camps una veritable EP de qualitat i "major d'edat" s'hi hauria de sentir concernida i implicada.

 

Adaptació i síntesi a partir de materials i articles diversos.

  CONTINUACIÓ...

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...