titol

NOUS HORITZONS FORMATIUS PER AL CIUTADÀ DEL S.XXI

EL PAPER DE L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ

Els humans, un éssers que s'han d'anar fent.

L'Educació i la Formació resulten essencials per esdevenir persones i ciutadans de qualitat.

L'EDUCACIÓ, un procés de construcció d'un mateix.

La formació de les persones ha d'estar oientada de cara endins ( optimitzaciño introjectiva) i de cara enfora ( optimització adaptativa i projectiva).

Una de les preocupacions primordials de l'Educació hauria d'estar orientada a ajudar a prendre consciència sobre la pròpia realitat personal.

Sovint ens podem preguntar si no tenim ja tota la "carrera" feta a certes edats, si encara hi ha coses a aprendre a certes altures de la vida sobre la mateixa vida. Per altra part no és gaire habitual sentir dir que els humans encara no estem acabats, que encara estem per fer, que ens hem de construir... però l'estudi de la nostra espècie per part de les ciències humanes així ens ho indica: els éssers humans som éssers inacabats, oberts a la recerca de la plena humanització.

En aquest anar-nos fent, en aquest anar-nos construint al llarg de la vida s'entrecreuen diversitat de factors; en aquest procés però l'Educació i la Formació resulten essencials per esdevenir persones i ciutadans de qualitat. Embarcats en tan noble aventura hom va descobrint que l'Educació i la Formació, en el fons, no són sinó autoconstrucció d'un mateix. Així ho estan entenent els sistemes educatius en aquests inicis de segle i per això ens proposen una reorientació de l'Educació i la Formació, reorientant l'activitat docent perquè l'ensenyament es converteixi cada vegada més en activitat veritablement educativa, un esforç important i lloable per a recuperar la necessària vinculació «Educació» i «vida».

Nous horitzons formatius se'ns presenten al davant nostre en aquest inici de segle, uns horitzons formatius que, lluny de qualsevol reminiscència acadèmica, apunten a un horitzó que no té edat, que no prescriu amb els anys,  horitzons formatius sense data de caducitat.

 
Sovint l'educació, tal com es practica, dificulta, impossibilita, impedeix una comprensió global del que significa ser «humà». Desenfocada de l'essencial no ens ensenya a descobrir les importants implicacions del «viure humà». A la pràctica, no ens ajuda massa a prendre consciència sobre la pròpia realitat. Es tracta, doncs, d'elevar el nivell de consciència sobre nosaltres mateixos i descobrir el que «som» i el que «podem arribar a ser».

QUI SOM?  UNS ÉSSERS QUE NECESSITEN COMPLETAR-SE

La multidimensionalitat com a  tret característic dels éssers humans. L'individu humà és un ésser polièdric, en el qual podem contemplar una diversitat d'aspectes. L'ésser humà està constituït per una diversitat d'aspectes o dimensions, en ell podem distingir, coexistint conjuntament en una complexa unitat: la seva dimensió física, biològica, psíquica, espiritual, social, cultural, històrica...

Al mateix temps, partim d'una constatació antropològica fonamental, inherent a la pròpia condició humana, i corroborada per diversitat de ciències com és que, a diferència de la resta d'espècies, els humans naixem immadurs i prematurs i per tant, des d'una perspectiva antropològica,  no estem acabats del tot, necessitem tota una vida per realitzar-nos, ens hem de completar, hem d'acabar-nos de fer com a humans. Hem de desplegar-nos perquè encara no hem desenvolupat prou el potencial que portem a dintre. Hem de realitzar-nos perquè encara no estem fets del tot. Ens falta completar-nos per esdevenir autènticament humans. Som éssers de projecte i ens falta realitzar-nos. Perquè encara no estem acabats del tot, som «imperfectes». ( «Perfecte»: allò que ja no necessita perfecció, perquè conté ja tota la perfecció inherent possible. Només allò ja perfecte, no necessita de perfecció ). Perquè som imperfectes hem de tenir la perfecció com l'horitzó cap al qual orientar-nos. 

COM ENS ANEM FENT ELS HUMANS: els processos de conformació humana

Els individus humans ens anem configurant, conformant,  modelant, a partir de factors, experiències i influències múltiples: la família, la societat, la cultura, les potencialitats individuals, els processos de maduració personal, l'acció conformadora del context social... cadascun d'ells exerceix la seva influència en la conformació dels humans. En la «construcció» dels individus humans intervenen, doncs, processos de conformació diversos.

ELS PROCESSOS DE CONFORMACIÓ HUMANA : les forces que «conformen» als humans.

PROCESSOS DE CONFORMACIÓ NO estrictament EDUCATIUS, de simple conformació: la societat, la cultura, la mentalitat imperant, l'àrea cultural a la qual es pertany, el clima social, l'escala de valors dominants, els mass-media, les modes, la publicitat, ... (és l'anomenada influència difusa, ambiental o còsmica...)

PROCESSOS EDUCATIUS, PROCESSOS POTENCIADORS D'OPTIMITZACIÓ HUMANA. Són processos intencionals i sistemàtics, potenciadors d'optimització humana que tenen  com a propòsit l'optimització, la millora, el perfeccionament dels individus humans ( aquest és el propòsit fonamental de l'acció educativa )

En la conformació dels humans els processos educatius són essencials. La qualitat d'un individu, en gran part, està en funció del nivell de formació assolit. L'Educació es proposa col·laborar i contribuir al desenvolupament i optimització de les persones perquè encara no estem fets del tot, perquè necessitem madurar, completar-nos, millorar-nos i optimitzar-nos progressivament, tenint la «perfecció» com a meta ideal. Desplegar-nos, expandir-nos, desenvolupar-nos, madurar, evolucionar són responsabilitat personal i intransferible.

EL PAPER DE L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ

L'EDUCACIÓ és, sobretot, un procés de construcció d'un mateix, un procés d'autoconstrucció i d'optimització personal.
A. PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ personal:

1. En tant i en quant som éssers inacabats, immadurs i prematurs (uns éssers que encara no estem fets del tot i que necessitem desplegar-nos, evolucionar i desenvolupar-nos) hem de completar el nostre desenvolupament:

  1. En quant individus que necessitem completar-nos, acabar-nos, fer-nos.
  2. En quant persones que necessitem realitzar-nos amb els altres, adaptant-nos i ajustant-nos a l'entorn,  intervenint en ell, modificant-lo i transformant-lo.

2. Com a éssers socials i de relació que necessitem dels altres per a la nostra realització, les principals relacions que establim els humans i que hem de conrear i potenciar són:

a. Amb nosaltres mateixos ( intrapersonals )

b. Amb els altres ( interpersonals )

c. Amb el nostre entorn ( relacions ecològiques )

d. Amb l'àmbit del transcendent

 

B. PROCÉS D'OPTIMITZACIÓ personal:

L'EDUCACIÓ  és també, com s'ha indicat, un procés d'optimització de la persona, de cada persona. A més hem afirmat que l'Educació i la Formació són processos de millora que es proposen l'optimització de les persones. En el procés d'optimització humana podem distingir una triple vessant o orientació optimitzadora:

  1. Optimització cap endins:  com a éssers incomplets que han d'acabar de fer-se (optimització introjectiva )
  2. Optimització cap enfora:  com a éssers que es projecten cap a l'exterior i que han de viure ajustats i en harmonia amb l'entorn, en el qual podem intervenir per transformar-lo i millorar-lo (optimització adaptativa i projectiva)

3 grans vessants de l'optimització personal

  1. L'optimització ADAPTATIVA ( l'adaptació en sentit estricte ens facilita l'ajustament equilibrat i harmònic amb l'entorn social i ecològic)
  2. L'optimització  PROJECTIVA ( ens permet projectar-nos cap enfora, vers els altres i l'entorn, analitzant-lo i intervenint-hi per modificar-lo i transformar-lo )
  3. L'optimització INTROJECTIVA possibilita la presa de consciència individual sobre sí mateix; permet a la persona prendre consciència i captar la pròpia realitat personal, les seves activitats i la seva estructura, la seva manera de ser, les seves actuacions... Persegueix l'augment progressiu del nivell de consciència i d'autoconsciència de cada individu.  L'autoconsciència ens permet conèixer-nos millor i progressar en el grau de consciència sobre nosaltres mateixos, sentint-nos subjectes i protagonistes de la nostra pròpia vida. Permet al ser humà ser capaç d'assolir nivells progressius de consciència que afavoreixin la seva autodeterminació i implícitament la seva autoconsciència.

L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ com a processos conformadors dels individus humans, que persegueixen l'optimització de cada persona, haurien d'anar orientades fonamentalment a:

1. El desenvolupament del nivell de consciència  sobre la pròpia realitat personal ( l'augment del nivell d'autoconsciència)

2. El  desenvolupament del potencial adaptatiu, projectiu i introjectiu de cada persona

3. L'augment de la capacitat d'autoconstrucció i d'autodeterminació de cada individu ( autonomia personal )

La finalitat fonamental de l'Educació i la Formació hauria de ser, doncs, l'optimització de la persona, el desenvolupament integral de les seves capacitats i potencialitats. Haurien de focalitzar la seva atenció sobre tot allò que permet millorar la capacitat d'autoconstrucció i d'autodeterminació de la persona.  Entre les seves finalitats hi figuren les següents:

A. Aprendre a «ser» ( fer-se cadascú com desitja )

B. Aprendre a « viure» i a «actuar» (usar la pròpia manera de ser per a viure i actuar; «conduir-se» coherentment i d'acord amb la forma escollida de ser )

NOVES COMPETÈNCIES NECESSARIES AL S. XXI

L'EDUCACIÓ és un mitjà per dotar-nos d'eines; eines per a «ser»  i eines per a « viure» en el món d'avui, de manera coherent, compromesa i crítica. Eines per a desenvolupar-nos introjectivament , la nostra dimensió més individual i personal, per a comprendre'ns i prendre consciència sobre nosaltres mateixos, sobre la nostra pròpia realitat:  què i qui sóc, què fer,  cap on anar, quin sentit té tot el que faig, cap a on orientar la meva vida,...(competències personals). Eines per a comprendre el món i per a viure i actuar positivament en ell, emprant la pròpia manera de ser i actuant de forma conscient, crítica i responsable en un món complex, plural i divers com el que ens ha tocat viure ( competències adaptatives i projectives).

Per fer possible tot això és necessari desenvolupar un conjunt de competències bàsiques, unes relacionades amb l'optimització de la dimensió més individual i personal i altres més lligades amb la comprensió i actuació en el món, és a dir, en el context social i natural en el qual hom viu immers. Entre les competències bàsiques a optimitzar podem destacar: les competències personals que ens ajuden a prendre consciència sobre nosaltres mateixos i la nostra realitat personal; les comunicatives per comprendre i expressar millor la realitat; les competències metodològiques que desenvolupen la nostra capacitat d'aprenentatge, el faciliten i el fan més eficaç, comprensiu i significatiu; i una sèrie de competències més específiques relacionades amb la nostra projecció en l'entorn social i cívic, amb la comprensió i intervenció en el context social, cultural i ecològic en què es viu

Amb el desenvolupament progressiu d'aquestes competències es tractaria, doncs, de posar les bases per esdevenir persones i ciutadans de qualitat, capaços de «ser» i «actuar» de forma coherent; esdevenint persones conscients i responsables i ciutadans autònoms, crítics i participatius, capacitats per interpretar correctament la realitat i intervenint-hi de forma responsable i crítica. Per tant, el ciutadà, en el món actual, a més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds avui necessaris ( el saber fer, saber ser i saber estar), necessita aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals ( saber actuar) per a assolir: a) la seva realització personal i b) esdevenir persones responsables, autònomes, ben integrades socialment, per exercir una ciutadania activa, ser capaços d'adaptar-se a les noves situacions i desenvolupar la capacitat de l'aprenentatge permanent.

Extractes i adaptació a partir del document sobre competències bàsiques del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i altres materials.

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...