titol

ENTRADES DE PORTADA, temporada 2020/21

anterior

SETEMBRE

Entrades de portada, temporada passada / La segona creació / Cap a on anem? Desenvolupament cerebral / L'amor ens salvarà / Presentació flash de Benvinguda

La segona creació (II), fruit de l'esforç i «treball» d'homo, un camí cap a la civilització de l'amor? Per poder configurar un escenari de futur més adequat hem de prendre consciència primer de la situació en què ens trobem. Els adults som els arquitectes responsables dels cervells dels nostres fills. L'amor, aquest impuls que ens fa tenir cura de l'altre, va ser el que va permetre la nostra supervivència i èxit al planeta. Producció pròpia en format flash (.swf) sobre l'orientació, objectius i continguts de la formació que es pretén oferir a través d'aquest lloc web.

OCTUBRE

La inutilidad de la cultura / Nuestro lugar en el cosmos / El oficio de vivir / Ciencia y religión, dos visiones del mundo / Individualismo y antropología de las necesidades

Per a què serveix la «cultura»? Què significa estar format, ser culte, en una societat com la nostra? La «cultura» serveix per a alguna cosa? L'eixamplament de la nostra visió, l'ampliació de la nostra consciència còsmica possibilita la percepció de el sentit profund de la realitat de la qual formem part. El nostre horitzó vital no pot quedar reduït a simplement vegetar com si fóssim simples animals. Ciència i religió són les dues grans visions del món més importants. El capitalisme busca instal·lar-se al pla dels nostres desitjos, dels nostres impulsos profunds, dels nostres temors i ansietats, i també en la nostra permanent recerca de felicitat.

NOVEMBRE

Origen y evolución del Universo / La Carta Magna de la ecología integral / El vínculo entre padres e hijos / Formación humanista para el desarrollo humano (I) /Ante el enigma de la muerte

Com hem pogut arribar fins aquí i quina ha estat la trajectòria còsmica fins arribar als nostres dies? Ecologia integral: un desafiament planetari perquè entre tots cuidem de la nostra casa comuna. Les bases per a una societat sana es comencen a establir a través d'una bona criança dels fills. La formació humanista està compromesa amb la florida humà de les persones, amb que aconsegueixin ser tot allò que poden arribar a ser.

DESEMBRE

De l'origen de la vida a la vida intel·ligent. Los sedimentos evolutivos que nos hicieron humanos. El vincle afectiu. Individualismo posesivo y antropología de las necesidades (II) Religión, mensaje y lenguaje

Un intent per situar la història de la vida dins la història del cosmos. La «consciència» és un complex fenomen inèdit en el Cosmos. Entendre els senyals dels nens i la seva forma de comunicar-se. Crear una base de seguretat i confiança. El que la gent consumeix al comprar sovint és pur desig. Religions: quan el llenguatge enfosqueix el missatge.

GENER

El despertar de la consciencia / Cosmogonías antiguas (I). Sobre las búsquedas del ser humano. En pos de una mejor comprensión del lenguaje bíblico. 10 razones por las cuales Vox es de extrema derecha.

La «consciència» és un complex fenomen inèdit en el Cosmos, un fenomen propi d'un tipus de vida altament evolucionada. La realitat per a l'ésser humà sempre ha representat un misteri, un misteri difícil d'explicar. Però des de sempre l'esperit humà ha intentat donar sentit a tot el que viu. Vivim en un món regit per la lògica de l'escassetat. Però hi ha recursos que només al donar-se, creixen. Un acostament nou als textos sagrats. Es tracta d'evitar la confusió entre el que és històric, el llegendari i el mític. Una sèrie elements que ajuden a aclarir qui és qui en l'escena política espanyola.

FEBRER

El Covid-19 nos hizo descubrir el planeta Tierra. El apego o cómo llegamos a ser como somos. Ecología emocional / Cosmovisión: herencia y presencia. Sobre la democracia imperfecta y la partitocracia.

"Tria la vida perquè visquis tu i la teva descendència". Triem la vida. La interacció mare-fill i altres relacions semblants són la base més important en la construcció de la personalitat de l’infant. L'ecologia emocional és l'art de gestionar les nostres emocions. Procedència remota d'algunes «concepcions» que perduren en les nostres ments.

MARÇ

Principio antrópico y el lugar del hombre en el universo (I). Una mirada diferent sobre la natura. Los cuidados, el capitalismo y la política. El ambiente filosófico-religioso en el mundo helenístico precristiano. La experiencia de la madurez.

Perduts com estem enmig la immensitat còsmica, importem a algú? La creació contemplada amb ulls de fe. L'estat de benestar s'ha de basar en l'ètica de les cures i no en l'interès personal. L'ambient filosòfic-religiós que imperava en el món hel·lenístic precristià. Maduresa és una barreja de coneixement encertat, judici equànime, sensatesa, prudència i criteris ben formats.

ABRIL

Declaración preverbal de amor. Avanzando en el proceso de humanización. Ante el enigma de la muerte: razonabilidad de la respuesta cristiana. Formación humanista para el desarrollo humano (y II) / El petit príncep-El principito.

El text importa poc, el que compta és el context. El laboriós procés de la «humanització». La resposta cristiana: una explicació plausible del nostre destí. Els éssers humans tenim la capacitat d'escollir el que volem ser.

MAIG

Principio antrópico y el lugar del hombre en el universo (yII). Una dimensión fundamental de la persona: el «yo» / A solas con la cultura. La metáfora del bon pastor: imatges contemporànies. Efectos beneficiosos del silencio.

Postulant un poder que fonamenta la possibilitat de la realitat. El «jo», la representació mental que l'individu fa de si mateix. No sap res qui no sap que el veritable saber és inabastable. Imatges contemporànies del Bon pastor. Tota la desgràcia dels homes ve de no saber romandre en repòs en una habitació.

JUNY

SÉNECA: Sobre la brevedad de la vida. La tarea más personal, vivir. El amor que nos cura. La provechosa utilidad de la inutilidad. El amor también se pasea por twitter.

La vida: un espai de temps en el qual hem d'aprendre a «viure» i a «morir». La vida cal fer-se-la, cal conquerir-la. L'amor és més fort que una infància infeliç Un rampant i obsessiu «utilitarisme» envaeix la mentalitat de la nostra època.


ENTRADAS DE PORTADA, temporada 2020/21

SEPTIEMBRE

Entradas de portada, temporada pasada / La segunda creación / ¿Hacia dónde vamos? Desarrollo cerebral / El amor nos salvará / Presentació flash de Bienvenida.

La segunda creación (II), fruto del esfuerzo y «trabajo» de homo, ¿un camino hacia la civilización del amor? Para poder configurar un escenario de futuro más adecuado debemos tomar conciencia primero de la situación en la que nos encontramos. Los adultos somos los arquitectos responsables de los cerebros de nuestros hijos. El amor, ese impulso que nos hace cuidar del otro, fue lo que permitió nuestra supervivencia y éxito en el planeta. Producción propia en formato flash (.swf) sobre la orientación, objetivos y contenidos de la formación que se pretende ofrecer a través de este sitio web.

OCTUBRE

La inutilidad de la cultura / Nuestro lugar en el cosmos / El oficio de vivir / Ciencia y religión, dos visiones del mundo / Individualismo y antropología de las necesidades.

¿Para qué sirve la «cultura»? ¿Qué significa estar formado, ser culto, en una sociedad como la nuestra? ¿La «cultura» sirve para algo? El ensanchamiento de nuestra visión, la ampliación de nuestra consciencia cósmica posibilita la percepción del sentido profundo de la realidad de la cual formamos parte. Nuestro horizonte vital no puede quedar reducido a simplemente vegetar como si fuéramos simples animales. Ciencia y religión son las dos grandes visiones del mundo más importantes. El capitalismo busca instalarse en el plano de nuestros deseos, de nuestros impulsos profundos, de nuestros temores y ansiedades, y también en nuestra permanente búsqueda de felicidad.

NOVIEMBRE

Origen y evolución del Universo / La Carta Magna de la ecología integral / El vínculo entre padres e hijos / Formación humanista para el desarrollo humano (I) /Ante el enigma de la muerte.

¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí y cuál ha sido la trayectoria cósmica hasta llegar a nuestros días? Ecología integral: un desafío planetario para que entre todos cuidemos de nuestra casa común. Las bases para una sociedad sana se empiezan a establecer a través de una buena crianza de los hijos. La formación humanista está comprometida con el florecimiento humano de las personas, con que logren ser todo aquello que pueden llegar a ser.

DICIEMBRE

De l'origen de la vida a la vida intel·ligent. Los sedimentos evolutivos que nos hicieron humanos. El vincle afectiu. Individualismo posesivo y antropología de las necesidades (II) Religión, mensaje y lenguaje

Un intento para situar la historia de la vida en la historia del cosmos. La «consciencia» es un complejo fenómeno inédito en el Cosmos. Entender las señales de los niños y su forma de comunicarse. Crear una base de seguridad y confianza. Lo que la gente consume al comprar a menudo es puro deseo. Religiones: cuando el lenguaje oscurece el mensaje.

ENERO

El despertar de la consciencia / Cosmogonías antiguas (I). Sobre las búsquedas del ser humano. En pos de una mejor comprensión del lenguaje bíblico. 10 razones por las cuales Vox es de extrema derecha.

La «consciencia» es un complejo fenómeno inédito en el Cosmos, un fenómeno propio de un tipo de vida altamente evolucionada. La realidad para el ser humano siempre ha representado un misterio, un misterio difícil de explicar. Pero desde siempre el espíritu humano ha intentado dar sentido a cuanto vive. Vivimos en un mundo regido por la lógica de la escasez. Pero hay recursos que Sólo en el darse, crecen. Un acercamiento nuevo a los textos sagrados. Se trata de evitar la confusión entre lo histórico, lo legendario y lo mítico. Una serie elementos que ayudan a clarificar quién es quién en la escena política española.

FEBRERO

El Covid-19 nos hizo descubrir el planeta Tierra. El apego o cómo llegamos a ser como somos. Ecología emocional / Cosmovisión: herencia y presencia. Sobre la democracia imperfecta y la partitocracia

"Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia”. Escojamos la vida. La interacción madre-hijo y otras relaciones similares son la base más importante en la construcción de la personalidad del niño. La ecología emocional es el arte de gestionar nuestras emociones. Procedencia remota de algunas «concepciones» que perduran en nuestras mentes.

MARZO

Principio antrópico y el lugar del hombre en el universo (I). Una mirada diferent sobre la natura. Los cuidados, el capitalismo y la política. El ambiente filosófico-religioso en el mundo helenístico precristiano. La experiencia de la madurez

Perdidos como estamos en medio la inmensidad cósmica, ¿importamos a alguien? La creación contemplada con ojos de fe. El estado de bienestar debe basarse en la ética de los cuidados y no en el interés personal. El ambiente filosófico-religioso que imperaba en el mundo helenístico precristiano. Madurez es una mezcla de conocimiento acertado, juicio ecuánime, sensatez, prudencia y criterios bien formados.

ABRIL

Declaración preverbal de amor. Avanzando en el proceso de humanización. Ante el enigma de la muerte: razonabilidad de la respuesta cristiana. Formación humanista para el desarrollo humano (y II) / El petit príncep-El principito

El texto importa poco, lo que cuenta es el contexto. El laborioso proceso de la «humanización». La respuesta cristiana: una explicación plausible de nuestro destino. Los seres humanos tenemos la capacidad de escoger lo que queremos ser.

MAYO

Principio antrópico y el lugar del hombre en el universo (yII). Una dimensión fundamental de la persona: el «yo» / A solas con la cultura. La metáfora del bon pastor: imatges contemporànies. Efectos beneficiosos del silencio.

Postulando un poder que fundamenta la posibilidad de lo real. El «yo», la representación mental que el individuo hace de sí mismo. No sabe nada quien no sabe que el verdadero saber es inalcanzable. Imágenes contemporáneas del Buen pastor Toda la desgracia de los hombres viene de no saber permanecer en reposo en una habitación.

JUNIO

SÉNECA: Sobre la brevedad de la vida. La tarea más personal, vivir. El amor que nos cura. La provechosa utilidad de la inutilidad. El amor también se pasea por twitter.

La vida: un espacio de tiempo en el que debemos aprender a «vivir» y a «morir». La vida hay que hacérsela, hay que conquistarla. El amor es más fuerte que una infancia infeliz. Un rampante y obsesivo «utilitarismo» invade la mentalidad de nuestra época.

següent


Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...