titol

ENTRADES DE PORTADA, temporada 2019/20

anterior

SETEMBRE

Mirar i veure / La recerca / La trajectòria humana

«Veure» no consisteix sols en «veure» en sentit material, consisteix també en captar, entendre, «comprendre». L'art de viure: viure és un art i, com a tal, pot i ha de ser objecte d'aprenentatge. En la societat moderna la recerca interior se'ns presenta com un repte ineludible. La vida ens desafia a trobar la nostra autenticitat més profunda.

OCTUBRE

El amor maternal / Jerarquia de las necessitats humanes. / El món en què vivim: ¿l’era del buit? / Les religions / Justícia

L'amor és essencial per al desenvolupament del cervell en els primers anys de vida. Hi ha unes necessitats bàsiques físiques, fisiològiques ... Un cop satisfetes aquestes, sorgeixen altres originades pel psiquisme humà i per la dimensió social i transcendent de l'ésser humà. Algunes tendències que dominen la mentalitat de la nostra època. Les religions com a institucions són impressionants construccions culturals.

NOVEMBRE

La «creació» humana / El malestar de la nostra civilització / Adultesa amb harmonia / El nostre particular món (mental) / Aproximació a las relaciones entre Cataluña y España(des de una perspectiva bíblica).

Quin ha estat i continua sent l'acció humana, la nostra acció, enmig del cosmos? La nostra espècie ha creat sobre el planeta Terra un "món humà" producte de la civilització, però també de la barbàrie. Necessitem adults ben formats, adults de qualitat, preparats per afrontar amb garantia d’èxit la diversitat de reptes que se’ns presenten en tots els àmbits de la vida. És la nostra ment la que configura el món que habitem.

DESEMBRE

La societat líquida / Cap a l'autorealització / Educació holística. / Cap a una espiritualitat sense religió / Violència i salut mental

Prendre consciència del tipus de societat que hem creat i en la qual vivim immersos i ens movem també és una necessitat. Totes les persones tenen un intens desig de realitzar completament el seu potencial. L'Educació Holística transmet una entesa sistèmic de la vida en la seva dimensió humana, ecològica, biològica, social i emocional. Les religions ja no interessen. Però, però, l'interès per l'espiritualitat s'està disparant.

GENER

Una mirada còsmica a la humanitat / La Carta de la Terra / Mitjans de comunicació/ El llenguatge de les religions / El sentit cristià del Nadal

Imagina que viatges per l'espai i contemples la Terra des de milers de quilòmetres ... Hem d’unir-nos per crear una societat global sostenible. Els mitjans de comunicació en la conformació de l'opinió pública. La religió pretén expressar sentiments profundament arrelats en el psiquisme humà. Quin és el missatge que se’ns ha volgut transmetre per mitjà del Nadal?

FEBRER

Parlem de Déu? / Concepcions antropològiques / Drets humans / Educació holística / La recerca

Déu transcendeix totes les imatges que d'Ell ens fem els humans. L'ésser humà és l'únic ésser, fins ara conegut, que s'ha qüestionat i se segueix qüestionant a si mateix. La màxima expressió d'aquesta consciència col·lectiva de la humanitat és la DUDH. L'educació hauria de ser un entrenament ment, cor i mans. Com més adverses són les circumstàncies que ens toca viure, major necessitat tenim de trobar un sentit.

MARÇ

L'ètica del desenvolupament / Infància: un vincle irrenunciable / Sistema educatiu i educació espiritual / Humus cultural en el cristianisme/ A la rebotiga de la política.

La civilització moderna està travessant una severa crisi ambiental conseqüència d'una crisi ètica. El vincle matern, un vincle antropològicament irrenunciable. L'educació espiritual tracta de pensar sobre aquelles preocupacions consubstancials a l'ésser humà que no troben resposta en les ciències positives. Cosmovisió enmig de la qual va aflorar el cristianisme. Cada vegada són més patents les «males maneres de fer política».

ABRIL

Una humanitat nova? / Estructura trina de l'ésser humà / La resurrecció en la cultura hebrea / Pandèmia: On és Déu? / El petit príncep: cap I-XVI

Reflexions sobre biologia, tecnologia i transhumanisme. Tres dimensions constitutives de l'ésser humà. La resurrecció de Jesús de Natzaret en el context de la cultura hebrea. Potser la nostra pandèmia ens ajudi a trobar Déu on no ho esperàvem

MAIG

Indagacions sobre l'Univers / L'apego infantil / Necessitats del ser i de l'estar / Soledat reparadora / La vida convertida en un viacrucis

Ens preguntem quin és el nostre lloc a l'Univers. L'apego: una vinculació afectiva intensa, duradora, de caràcter singular. Essencialment útil és tot allò que necessitem per assolir un grau òptim de ser. En la nostra societat hi ha una gran falta de descans físic, mental i emocional. Catorze persones mediten sobre la Passió de Jesucrist, actualitzant-la en la seva pròpia vida.

JUNY

Condicions per a l'existència de vida / Ciència i religió, dues visions de món / Era axial: Evolució cap a les prefectures / Estrès, vulnerabilitat i resiliència / Beneficis del silenci.

Interrogant-nos sobre el fenomen de l’emergència còsmica de la «vida». Ciència i religió són les dues grans visions del món més importants. Els primers progressos civilitzadors. Per a l'organisme humà el que més importa són les interaccions amb l'ambient extern i intern. Sense silenci, la paraula és "xerrameca".


ENTRADAS DE PORTADA, temporada 2019/20

SEPTIEMBRE

Mirar y ver / La búsqueda / La trayectoria humana

«Ver» no consiste sólo en «ver» en sentido material, consiste también en captar, entender, «comprender». El arte de vivir: vivir es un arte y, en cuanto tal, puede y debe ser objeto de aprendizaje. En la sociedad moderna la búsqueda interior se nos presenta como un reto ineludible. La vida nos desafía a encontrar nuestra autenticidad más profunda.

OCTUBRE

El amor maternal / Jerarquía de las necesidades humanas. / El mundo en que vivimos: ¿la era del vacío? / Les religiones / Justicia

El amor es esencial para el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida. Existen unas necesidades básicas físicas, fisiológicas... Una vez satisfechas estas, surgen otras originadas por el psiquismo humano y por la dimensión social y trascendente del ser humano. Algunas tendencias que dominan la mentalidad de nuestra época. Las religiones como instituciones son impresionantes construcciones culturales.

NOVIEMBRE

La «creación» humana / El malestar de nuestra civilización / Adultez con armonía / Nuestro particular mundo (mental) / Aproximación a las relaciones entre Cataluña y España (desde una perspectiva bíblica)

¿Cuál ha sido y continúa siendo la acción humana, nuestra acción, en medio del cosmos? Nuestra especie ha creado sobre el planeta Tierra un “mundo humano” producto de la civilización, pero también de la barbarie. Necesitamos adultos bien formados, adultos de calidad, preparados para afrontar con garantía de éxito la diversidad de retos que se nos presentan en todos los ámbitos de la vida. Es nuestra mente la que configura el mundo que habitamos

DICIEMBRE

La sociedad líquida / Hacia la autorrealización / Educación holística / Hacia una espiritualidad sin religión / Violencia y salud mental

Tomar conciencia del tipo de sociedad que hemos creado y en la que vivimos inmersos y nos desenvolvemos también es una necesidad. Todas las personas tienen un intenso deseo de realizar completamente su potencial. La Educación Holística transmite un entendimiento sistémico de la vida en su dimensión humana, ecológica, biológica, social y emocional. Las religiones ya no interesan. Pero, sin embargo, el interés por la espiritualidad se está disparando.

ENERO

Una mirada cósmica a la humanidad / La Carta de la Tierra / Medios de comunicación/ El lenguaje de las religiones / El sentido cristiano de la Navidad

Imagina que viajas por el espacio y contemplaras la Tierra desde miles de kilómetros… Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible. Los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública. La religión pretende expresar sentimientos profundamente arraigados en el psiquismo humano. ¿Cuál es el mensaje que se nos ha querido transmitir por medio de la Navidad?

FEBRERO

¿Hablamos de Dios? / Concepciones antropológicas / Derechos humanos / Educación holística / La búsqueda

Dios trasciende todas las imágenes que de Él nos hacemos los humanos. El ser humano es el único ser que se ha cuestionado y se sigue cuestionando a sí mismo. La máxima expresión de esa conciencia colectiva de la humanidad es la DUDH. La educación debería ser un entrenamiento mente, corazón y manos. Cuanto más adversas son las circunstancias que nos toca vivir, mayor necesidad tenemos de encontrar un sentido.

MARZO

La ética del desarrollo / Infancia: un vínculo irrenunciable / Sistema educativo y educación espiritual / Humus cultural en el cristianismo / En la trastienda de la política

La civilización moderna está atravesando una severa crisis ambiental consecuencia de una crisis ética. El vínculo materno, un vínculo antropológicamente irrenunciable. La educación espiritual trata de pensar sobre aquellas preocupaciones consustanciales al ser humano que no encuentran respuesta en las ciencias positivas. Cosmovisión en cuyo seno se gestó el cristianismo. Cada vez son más patentes las «malas maneras de hacer política».

ABRIL

¿Una humanidad nueva? / Estructura trina del ser humano / La resurrección en la cultura hebrea / Pandemia: ¿Dónde está Dios? / El principito: cap. I-XVI

Reflexiones sobre biología, tecnología y transhumanismo. Tres dimensiones constitutivas del ser humano. La resurrección de Jesús de Nazaret en el contexto de la cultura hebrea. Quizás nuestra pandemia nos ayude a encontrar a Dios donde no lo esperábamos

MAYO

Indagaciones sobre el Universo / El apego infantil / Necesidades del ser y del estar / Soledad reparadora / La vida convertida en un viacrucis

Nos preguntamos cuál es nuestro lugar en el Universo. EL apego: una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular. Esencialmente útil es todo aquello que necesitamos para alcanzar un grado óptimo de ser. En nuestra sociedad existe una gran falta de descanso físico, mental y emocional. Catorce personas meditan sobre la Pasión de Jesucristo, actualizándola en su propia vida.

JUNIO

Condiciones para la existencia de vida / Ciencia y religión, dos visiones del mundo / Era axial: Evolución hacia las jefaturas / Estrés, vulnerabilidad y resiliencia / Beneficios del silencio

Interrogándonos sobre el fenómeno de la emergencia cósmica de la «vida». Ciencia y religión son las dos grandes visiones del mundo más importantes. Los primeros progresos civilizatorios. Para el organismo humano lo que más importa son las interacciones con el ambiente externo e interno. Sin silencio, la palabra es "palabrería".

següent

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...