titol

A MANERA D'INTRODUCCIÓ (2005)

anterior

12. Enmig d'aquest panorama, en l'àmbit digital comencen a aparèixer llocs webs destinats a informar, promocionar i difondre aspectes diversos relacionats amb la Formació Permanent: legislació, serveis, xarxa de centres, oferta formativa, materials i recursos … Comencen a ser abundants les pàgines web orientades a la difusió i promoció de la Formació Permanent de persones adultes; a nivell estatal i autonòmic els organismes oficials solen disposar de webs informatives sobre aspectes diversos relacionats amb la Formació Permanent: informes, legislació, serveis, orientacions i principis que a nivell autonòmics, estatals, europeu o mundial regeixen aquest àmbit educatiu emergent; són les pàgines dels organismes oficials, les webs de caràcter institucional. Junt amb les de caràcter institucionals n'han aparegut d‘altres d'entitats, organismes o associacions relacionats amb la formació d'adults orientades a informar de les seves activitats. També alguns centres públics de formació de persones adultes s'animen a confeccionar la seva pròpia web de centre orientades a informar sobre característiques del centre, oferta formativa, professorat, algun que altre material o recurs didàctic, etc. destinades fonamentalment als nivells instrumental i bàsic de la Formació d'adults. Igualment algunes entitats privades ofereixen informació, documentació, materials i ofereixen cursos i recursos diversos. A més de les de caràcter oficial, de centres públics i entitats privades, alguns col•lectius relacionats amb la Formació de Persones Adultes intenten fer cristal•litzar una xarxa comunicativa i interactiva a través d'Internet com a lloc d'encontre, de comunicació i d'intercanvi d' experiències educatives entre diversos centres i també comencen a aparèixer pàgines personals, elaborades generalment per professionals del sector, destinades principalment a oferir informacions diverses, orientacions pedagògiques i recursos didàctics destinats sobretot a la població que segueix programes de formació en modalitat presencial, encara que aquestes últimes en el panorama digital del nostre entorn encara són escasses.

13. En la majoria d'elles predomina un caràcter eminentment informatiu, de difusió i promoció de la Formació Permanent amb funció d'informació, divulgació, promoció, formació, coordinació i integració, intercanvi o participació. Comencen a haver-ne algunes més orientades als aspectes metodològics i didàctics, oferint materials i recursos de tipus acadèmic com a complement als programes d'educació formal, però no n'existeixen gaires orientades a aspectes més de fons relacionades amb la Formació de Persones Adultes.

Encara no n'existeixen gaires però, amb un enfocament més estrictament “formatiu” i “educatiu”, orientades a la difusió i promoció de la Formació Permanent, de la necessitat de formació al llarg de tota la vida, des de noves perspectives, amb materials i recursos de caràcter motivador, estimulador, formatiu preferentment, dirigits directament a tota la població adulta, a les persones adultes d'arreu del territori, i no solament pensant en la població que, sobretot en l'àmbit urbà, assisteix d'una manera regular, en modalitat presencial, als centres de formació de persones adultes. És en aquest àmbit que voldria inscriure's aquest lloc web.

14. El lloc web que ara presento desitja mostrar-se com una web orientada a la difusió i promoció de la Formació Permanent, de la Formació al llarg de tota la vida, des d'una perspectiva antropològica, amb el propòsit de contribuir a una millor comprensió de la mateixa. Desitja contribuir, aportant el seu petit gra de sorra, al variat i divers món de la Formació de Persones Adultes partint d'una perspectiva peculiar, diferent, no massa habitual en els programes d'educació formal, com és la comprensió del fenomen educatiu i formatiu en què hom es pot trobar immers des d'una perspectiva o vessant no tant informativa, pedagògica, didàctica o acadèmica sinó des d'una perspectiva més estrictament "educativa", "formativa", presentant l'educació i la formació com una necessitat “antropològica” ineludible i incidint de forma particular en l'estímul i motivació individuals, en la descoberta i comprensió de la Formació Permanent, de la seva necessitat i importància personal i social, així com del seu sentit més pregon, més profund, no superficial o cosmètic.

Aquesta web vol ser una aportació personal, en l'àmbit digital, a la descoberta, estímul, motivació, difusió i promoció de la necessitat de Formació Permanent, a la descoberta del sentit més originari i pregon de l'activitat educativa i formativa. Vol esdevenir un servei orientat a persones adultes amb una formació elemental o bàsica, encara que potser ja obsoleta, que estan immerses ja o a punt d'iniciar un procés de formació permanent o es troben en un procés d'autoformació; i pensant, sobretot, en les persones que arreu del territori no participen directament en programes de formació de caràcter formal i presencial, però en qui també sorgeix el desig, la voluntat, la necessitat, de millorar, de promocionar-se personalment i culturalment. Vol ser un servei orientat al desvetllament, motivació i promoció d'aquest àmbit educatiu no des d'una perspectiva escolar, acadèmica, formal sinó des d'una perspectiva informal, desescolaritzada, desformalitzada, oferint una perspectiva àmplia, moderna, actual de l'educació i la formació permanents al llarg de tota la vida com a instrument per a la realització, optimització i creixement personals. Lluny d'academicismes, amb un llenguatge planer i entenedor, intentarà oferir una visió àmplia, moderna, enriquidora en lo possible i actual de la formació i la cultura en general, conscients de què la cultura lluny de considerar-la com un luxe cosmètic o superficial, pot esdevenir, per a cadascú de nosaltres, una font d'enriquiment personal, una eina per al posicionament crític davant nosaltres mateixos i del nostre entorn i un instrument al servei de la seva transformació i millora.

15. Què pretén. No pretén ser un lloc d'informació sobre recursos educatius de tipus acadèmic, sinó donar marcs conceptuals amplis i elements que ens ajudin a la reflexió i valoració crítica sobre qüestions educatives i formatives. Voldria esdevenir un espai que inviti a la reflexió serena, pausada i crítica sobre el sentit i significat del procés formatiu en què hom es trobi immers. Desitjaria ajudar la població adulta a millorar la seva comprensió de la cultura i dels processos educatius i formatius, a millorar la seva comprensió sobre aspectes relacionats amb l'Educació i la formació, sobre el seu sentit i significat dins del desenvolupament humà, sobre els seus fonaments més pregons, el coneixement, el saber i la cultura en general.

Desitja oferir a la població adulta, amb un nivell de formació bàsic, materials i recursos que li possibilitin aquesta reflexió, així com l'accés a alguns dels nuclis vertebradors del saber i del coneixement actuals en qüestions relacionades amb l'antropologia, les ciències humanes i socials, l'educació, la formació… a fi que li serveixin d'ajuda en la reflexió i valoració crítica de tot el que aprèn en altres entorns d'aprenentatge. No es tracta doncs d'oferir uns continguts per obtenir una titulació acadèmica sinó quelcom previ a tota activitat educativa i formativa com és el de desvetllar, estimular, encoratjar, ajudar, col•laborar a descobrir el sentit d'allò en què hom es troba immers, d'allò que en el fons estem fent quan participem en un procés formatiu. Una web, en fi, ideada, pensada, dissenyada no tant per seguir programes d'educació formal sinó amb la voluntat de posar de relleu l'essència més pregona de l'activitat educativa i formativa així com prestar especial atenció als fonaments que estan a la base del saber i de la cultura occidentals.

El seu objectiu no està orientat a oferir orientacions i recursos per seguir programes o cursos d'educació formal i obtenir una titulació acadèmica; no són tant els objectius formals i acadèmics els que primen en aquest lloc, sinó més enllà d' objectius acadèmics i formals, lluny de qualsevol concepció "bancària" de la cultura, desitjaria ser un espai que ens ajudés a madurar i progressar cultural i humanament. Francisco Giner de los Ríos, creador de la Institución Libre de Enseñanza, expressava així, amb aquestes paraules, a principis del segle passat, el sentit profund de l'Educació: "Educarse, formarse es aprender a dirigir con sentido nuestra propia vida”.

Entenem la cultura, com quelcom més que una acumulació bancària del saber. Per "cultura" aquí s'entén en sentit ampli, no la cultura llibresca, erudita, sinó el bagatge personal necessari per practicar noves maneres de veure'ns a nosaltres mateixos i d'interpretar el nostre entorn. La “cultura” una eina per veure-hi d'una altra manera, per dirigir una nova mirada vers nosaltres mateixos i el nostre entorn, un instrument que ha de servir-nos per a la seva anàlisi, per al nostre posicionament davant d'ell, per a la seva transformació i millora. La “cultura” lluny de ser un “bé de consum” més, hauria d'esdevenir una eina, un instrument al servei de la formació i transformació personal i social.

Una web per tant orientada, des de la perspectiva de la Formació Permanent, al foment del desenvolupament personal i cultural, a la promoció social i a la participació en la vida cívica.

16. A qui va dirigida. Tots sabem que no totes les persones que tenen necessitats formatives decideixen acudir a un centre de Formació Permanent, que cada cop hi ha un col•lectiu més nombrós de persones que demanen serveis de formació permanent no solament amb finalitats acadèmiques, de tipus formal; que hi ha moltes persones que no tenen potser urgències formatives de tipus laboral o professional, a qui no els urgeix una titulació acadèmica i no obstant això també estan interessades en submergir-se en un procés de formació, potser d'autoformació. Persones els interessos de les quals no passen per seguir uns aprenentatges acadèmics reglats, persones la motivació de les quals està potser més centrada en el plaer personal de fruir del saber, del coneixement, de la cultura, de l'autoformació, seguint el seu propi ritme i interessos personals que d' una modalitat de formació més presencial i reglada; que el que busquen és senzillament un reforçament de la seva valoració i autoestima; és també per aquestes persones que està pensada aquesta web. No hi ha que oblidar que cada vegada seran més els sectors de població que s'animaran a participar en activitats de formació d'adults per motius no acadèmics o laborals sinó estrictament per raons de realització personal.

Per això, a tots els qui han començat a comprendre que la voluntat de millora, de progrés personal, que la passió per la formació permanent, per l'autoformació, és la passió per la valoració d'un mateix, la passió per la valoració de la pròpia persona, va dedicada aquesta web.

següent

 

 

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...