titol

4 GRANS MODALITATS DE FORMACIÓ

En l'Autoformació, com en qualsevol altra empresa personal, es requereix idea clara del que es pretén, constància, tenacitat, força de voluntat.

Una de les condicions imprescindibles a l'hora d'iniciar qualsevol procés formatius és l' interès, i la motivació per la pròpia formació. Com a punt de partida això és essencial.

Si decideixes emprendre l'apassionant aventura de la Formació Permanent , amb l'interès i la motivació per endavant, els camins i les possibilitats per encaminar-te cap a la teva pròpia formació són diversos. L'important però és que iniciïs el camí.

En el panorama actual disposes de 4 grans modalitats de formació per assolir els teus objectius. De ben segur que, en funció de les teves possibilitats i interessos, trobaràs el camí més adequat per a tu.

L'Educació i la Formació Permanents no pretenen altra cosa que fer possible el desplegament i desenvolupament constant de la persona i l'actualització contínua de les seves competències.

Tota persona té el dret i el deure de mantenir actualitzades les competències i els coneixements que calen per a una vida de qualitat tant en l'àmbit personal com social. També els sabers culturals, artístics, científics o tecnològics requereixen una posada a punt contínua, i no cal parlar de la necessitat inexcusable d'actualitzar constantment la preparació i la capacitació per al món del treball.

L'educació i la formació al llarg de tota la vida no pretenen altra cosa que mantenir una renovació permanent del bagatge cultural, en l'ampli sentit de la paraula, per fer possible el desenvolupament constant de la persona i l'actualització contínua dels seus sabers i coneixements.

Es evident que el plantejament d'una educació i d'una formació al llarg de tota la vida trenca els esquemes tradicionals d'aprenentatge tancats en continguts, en espais i en temps predeterminats, per passar a plantejaments més oberts i més flexibles, en els quals són fonamentals la personalització i la individualització de la formació i dels aprenentatges.

Les noves tecnologies de la informació, posades al servei de l'educació i de la formació, permeten portar aquesta allà on és l'usuari i que sigui ell mateix qui defineixi el què vol saber, el moment oportú de fer els aprenentatges i el ritme amb el qual els vol seguir.

L'AUTOFORMACIÓ
Seguint els teus interessos i les teves necessitats, al teu ritme i en horari flexible, segons les teves possibilitats. Possibilita una formació més flexible, més oberta, més adequada a les necessitats de cada persona.

En l'Autoformació, com en qualsevol altra empresa personal, es requereix idea clara del que es pretén, constància, tenacitat, força de voluntat.

F. PRESENCIAL

Acudint a un centre de Formació de Persones Adultes, amb l'assessorament i l'orientació dels professionals del centre, a partir d'un currículum formalment establert, seguint els ensenyaments que s'imparteixen al llarg del curs acadèmic. Al final hi ha la titulació corresponent.

Punts forts d'aquesta modalitat són l'orientació dels professionals, la planificació del procés d'aprenentatge, la riquesa i l'enriquiment personal que pot suposar la relació educativa amb el professorat i els companys, l'ambient formatiu i cultural del centre i l'acreditació, al final del procés, del nivell assolit.

F. SEMI-PRESENCIAL

Amb l'assessorament del centre i seguint l'itinerari formatiu més adient per tu, però no lligat a l'assistència regular al centre ni a horaris rígids i prefixats.

F. A DISTÀNCIA

Seguint els programes i cursos de ràdio o televisió, Internet,... produïts a l'efecte.

... i tot això complementat amb l'aprofitament d'altres recursos educatius i formatius de l'entorn ( xerrades, conferències, actes culturals de tota mena, Internet,...), seguint els teus propis interessos i possibilitats. ( Educació - Formació INFORMAL )

Autoafirmació i formació a distància són expressions cada vegada mes utilitzades en el món de la formació. Són modalitats que no comporten, en cap moment, oposició a l'actuació portada a terme des dels centres i les aules de formació presencial.

L'articulació i la coordinació entre les diferents modalitats de formació pot ser la clau de l'èxit. Les dues modalitats esmentades poden complementar-se mútuament en benefici d'una formació d'adults mes flexible, mes oberta, mes adequada a les necessitats de cada persona i de cada grup, mantenint tota l'aportació de la comunicació interpersonal entre professors i alumnes i d'aquests entre si, tan necessària per a una bona socialització.

Adaptació a partir de CENTRE DE RECURSOS PER A LA FORMACIÓ D 'ADULTS de la G.C. Full informatiu

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...