titol

Comunicar-se

IMPORTÀNCIA DE LA «CAPACITAT COMUNICATIVA»

La comunicació és una de les maneres que té l'ésser humà per relacionar-se amb els demés i amb el món. La comunicació no és una faceta incidental de la vida, sinó una funció essencial  i que s'utilitza contínuament. La comunicació és una activitat essencial per a la persona humana, per mitjà de la qual expressa el seu món  interior i es relaciona amb el seu entorn. Fins i tot es podria dir que la persona es realitza a través de la comunicació, entrant en contacte amb els altres i interactuant amb ells. És necessari, doncs, que cadascú de nosaltres adquireixi i desenvolupi  eficientment la capacitat de comunicar-se. L'objectiu  d'aquestes pàgines és comprendre la importància de la «capacitat comunicativa» en el desenvolupament d'una persona, la importància que la «capacitat comunicativa» té per al seu desenvolupament general  i com el grau de desplegament  d'aquesta capacitat  condiciona la vida personal de cadascú

La capacitat comunicativa

Cada persona està constituïda per una sèrie de característiques i capacitats que fan de cadascú de nosaltres un éssers originals, únics i irrepetibles. Totes aquestes capacitats les hem d'anar desplegant, conreant i desenvolupant  al llarg de la nostra vida, a fi d'esdevenir persones plenament desenvolupades.

Totes les capacitats són igualment importants però entre  elles en destaca una : la «CAPACITAT COMUNICATIVA», capacitat gràcies a la qual comprenem tot el que passa al nostre voltant i expressem el que pensem i el que sentim. La «capacitat comunicativa» ens permet comprendre i expressar tot el que passa al voltant nostre i fins i tot en nosaltres mateixos.

Des de sempre, l'home ha tingut la necessitat de dialogar amb sí mateix i de  comunicar-se amb els altres, d'expressar pensaments, idees, emocions; de deixar petjada de si mateix. Així també es reconeix en l'ésser humà la necessitat de buscar, de saber, d'obtenir informació creada, expressada i transmesa per uns altres. La creació, recerca i obtenció d'informació són doncs accions essencials a la naturalesa humana.

Aprendre a comunicar-se

A primera vista, la capacitat comunicativa sembla una facultat inherent a qualsevol persona donada per naturalesa: tots els individus d'una o altra forma transmeten idees, sentiments, conviccions, etcètera. No obstant això, sabem que és una capacitat que cal anar desenvolupant mitjançant un esforç deliberat i conscient. No es tracta només de comunicar, de comunicar-se, sinó d'aprendre a comunicar-se de la forma més eficient possible, salvant les barreres que puguin sorgir en el procés de comunicació i assolint la resposta adequada del receptor.

Segurament tots recordem el cas d'algun professor que coneixia molt bé la seva matèria però no sabia transmetre-la adequadament als alumnes, o d'aquest altre que arribava a classe, omplia la pissarra de gargots i ningú entenia res. O tal volta recordem l'última vegada que en una oficina l' interlocutor no comprenia el que li demanàvem. Efectivament, comunicar-se és inherent a l'ésser humà, però no tots aconsegueixen fer-ho adequadament.

Comunicar és "formular o intercanviar pensaments, opinions o informació a través de la paraula, per escrit o per mitjà de signes". La relació entre pensament i llenguatge és fonamental en el procés de desenvolupament d'un individu. El seu desplegament és essencial per al desenvolupament integral d'una persona. El grau de desenvolupament d'aquesta capacitat determina en gran mesura la capacitat general d'una persona en la seva vida de relació amb sí mateix i amb els altres. Gràcies a aquesta capacitat és possible la comprensió de nosaltres mateixos i del nostre entorn.

El procés de comunicació pas a pas

La comunicació és un procés. Es tracta de conèixer aquest procés per tal d'establir una comunicació més eficaç. Quan ens relacionem amb els altres ens involucrem de ple en un procés de comunicació. Com a emissors de la comunicació intentem transmetre un contingut (missatge) al nostre interlocutor (receptor), utilitzant per a això explicacions, demostracions, reflexions...

L' interlocutor, al seu torn, a mesura que va rebent missatges emet també missatges de retorn (feed-back). Aquest intercanvi ens facilita informació sobre l'assoliment dels objectius que ens havíem proposat en la comunicació y sobre la situació i característiques del nostre interlocutor. Per tant, la comunicació és quelcom més que una simple transmissió d'informació per part de l'emissor, és un procés interactiu, recíproc entre emissor i receptor. Ambdós tenen la seva responsabilitat en què la comunicació resulti reeixida.

La comunicació és el procés mitjançant el qual s'estableix contacte entre dos o més persones, en el qual es produeix un intercanvi d'informació, opinions, experiències, sentiments, etc., usant per a això uns mitjans (telèfon, la veu, ...).

¿Comunicació o informació? Les diferències entre la «comunicació» i la «informació» es basen en els objectius de cadascun d'aquests processos. Amb la comunicació busquem: transmetre, buscar la participació de l'altre, intercanviar idees, conèixer si la persona que rep la informació ha comprès el nostre missatge (feedback),... Amb la informació pretenem: facilitar l'accés del receptor a determinats dades sense preocupar-nos de si han estat “apresos” o no ho han estat.

La comunicació és un procés que bàsicament es desenvolupa en sis passos. Els tres primers estan directament relacionats amb l'emissor, i la resta amb el receptor.

  1. Elaborar la idea o pensament que es vol comunicar
  2. Traduir aquesta idea a paraules, imatges i/o a gestos, ...
  3. Transmetre el missatge a través d'una xerrada, una demostració, ....
  4. Rebre el missatge.
  5. Traduir i comprendre el missatge.
  6. Utilitzar el missatge.

pasos

Comprendre i comprendre's, expressar i expressar-se ha estat una de les constants preocupacions i necessitats de l'ésser humà. A major desenvolupament d' aquesta capacitat, major serà la capacitat d'una persona per a construir conceptes, adquirir coneixements, elaborar significats... i, alhora, li serveix per a expressar-los i transmetre'ls de forma més clara i eficaç.

Mitjançant el perfeccionament d'aquesta capacitat és possible la formació de persones capaces de comprendre el complex món actual i d'expressar clarament les seves idees, els seus pensaments, per tal de poder relacionar-se de forma més eficaç amb els seu entorn.

Adaptació a partir recursos i materials diversos

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...