titol

LA SOCIETAT COM UN GRAN «SUPERMERCAT»

APRENDRE A ESCOLLIR, un dels grans reptes del nostre temps

En un context com l’actual  l’educació no pot restar aliena a les característiques i condicionants de l’entorn. En una  època de pluralitat i de canvis tan profunds en molts aspectes de la vida  personal, familiar, social, científica, tecnològic, etc. com l’actual, l’Educació ha de contribuir a adquirir una capacitat crítica davant la societat, davant la cultura dominant que estem vivint. L’Educació ha de proporcionar eines per interpretar la situació actual i, fins on siguem capaços, per afrontar els nous escenaris de futur.

L’Educació ha de potenciar  la capacitat per al judici crític per tal que les persones siguin capaces de saber què trien, per què ho trien i quines conseqüències pot tenir la tria que fan, com també ha de promoure la reflexió sobre què no se’ls hi deixa triar i per què. Les persones han d’ estar atentes al que succeeix al seu voltant, han d’opinar i han de saber treure conclusions del que passa al seu entorn. En definitiva, l’Educació ha de proporcionar la capacitat per assumir responsabilitats.  Però, encara més important que tot això, han de tenir una base sòlida per poder-ho continuar fent en el futur. Per aconseguir-ho són necessaris alguns ingredients fonamentals: valors, coneixements, actituds i capacitat de judici crític.

La mentalitat consumista, una característica del nostre temps

Dos dels factors típics del nostre temps són el consumisme, d’una banda, i el consumidor, de l’altra. Es tracta d’un fenomen nou, sense precedents en la història de la nostra cultura. La societat dels nostres dies considera els seus membres primordialment com a «consumidors», no com a «productors», que era la manera habitual com ho solia fer la societat industrial.

En l’actualitat, el mercat ja no és una institució econòmica en l’interior de la societat, sinó que tota la societat s’ha convertit en una societat de mercat o, si es prefereix, en un supermercat. La societat de consum tendeix a considerar la societat como un immens "supermercat”, on la diversitat d’ofertes es multipliquen exponencialment i els mecanismes de creació de necessitats artificials són cada dia més sofisticats. El seu mecanisme preferit és la incitació constant al consum mitjançant l’excitació del desig. El sistema econòmic està basat en l’excitació del desig. El consumisme ha arribat a ser un aspecte bàsic de la vida cultural de les societats tecnològicament avançades del segle XXI.

Hom cerca en el consum el sentit  de la vida. No hi ha cap dubte que assistim a una veritable interiorització del model de mercat, un esdeveniment de conseqüències antropològiques incalculables, que tot just comencem a albirar. El mercat contribueix a remodelar la constitució íntima de les persones. Un dels fets més notables i, al mateix temps, més negatius del moment present, és la substitució del «ciutadà» pel «consumidor».

No hi ha cap mena de dubte que en un temps com el nostre caracteritzat per una superabundància d’ofertes de tota mena i en el qual la capacitat orientadora de les institucions ha minvat molt notablement, l’autolimitació no sols és una virtut en sentit clàssic, sinó que, sobretot, és l’element indispensable per a la constitució d’homes i dones autèntics, veritablement responsables, capaços de dissenyar el propi trajecte vital i de ser-hi conseqüents.

Una de les tasques més importants de l’hora actual és la de posar en marxa una sana pedagogia del desig. No proclamem un anorreament del desig, sinó que reclamem la seva educació, la qual cosa, en el fons, equival a una sana i vigorosa educació de la voluntat humana.

Davant la superabundància de missatges i reclams...

El món et parla ... Tu, l’escoltes?

Anuncis, ofertes, tendències, modes, propaganda, promeses, suggeriments, proclames, models diferents,  estils de vida diversos ... Davant tantes ofertes i anuncis, reclams suggerents, temptacions seductores, models i estils de vida atraients, veus captivadores  ... Davant la superabundància i saturació de missatges i reclams... Davant un eixam tan ampli d’ofertes, en un entorn inundat  d’anuncis,  de missatges i reclams, enmig d’un "riu" tan revolt, davant tan de «soroll» mediàtic, tan «soroll» comunicatiu ...  Moltes d’elles poc consistents, sense massa fonament...

Avui hem d'aprendre a viure bé en una situació de notable incertesa; és a dir, en una situació caracteritzada per la manca de seguretats, l'acumulació d'interrogants i la gran diversitat. Davant la diversitat de formes i models de vida que proposa l'economicisme i els mass-media, davant la tendència a l'individualisme, l'egoisme, la mercantilització de la vida privada, el consumisme, la diversitat moral, el multiculturalisme i els valors dominants a la nostra societat... davant la manca de referents sobre les formes de vida correctes a adoptar, avui és fa més necessari que mai ensenyar i aprendre a viure ara i aquí.

La vertadera llibertat potser no està tant en la possibilitat d’elecció entre diverses alternatives, com en la capacitat d’autoposessió, en la competència per saber-se governar un mateix, que implica la capacitat d’escollir no allò que més em plau en cada moment, sinó la capacitat de decantar-se cap allò que més en convé humanament.

A qui però escoltar?

A qui però escoltar, quina actitud adoptar, amb què quedar-nos? Escoltem la veu del poeta i deixem-nos imbuir de la seva saviesa:

Desdeño las romanzas de los tenores huecos
Y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
Y escucho solamente, entre las voces, una.

A. Machado,  Campos de Castilla

Educar és, entre altres coses, ensenyar a orientar-se en la vida. Si l'Educació falla, aquesta funció orientadora la realitzen altres agents, potents conformadors de la mentalitat col·lectiva: el mercat, la publicitat, les modes, models de referència seductors, els mitjans de comunicació de masses, la indústria de l'entreteniment i del lleure,... tots ells amb els seus models i interessos concrets.

No caiguem en el parany que ens ofereix la societat actual, que presenta amb admiració a aquelles persones que més tenen, que més consumeixen, que més aparenten...  Enmig d'una societat absolutament diversa i plural, en tots els ordres de la vida aprendre a escollir és essencial, és de capital importància per al nostre temps. El ciutadà ha de prendre consciència d’aquesta pluralitat d’ofertes y decidir-se per aquelles que cregui més convenients per a ell...

SABER ESCOLLIR, entre tanta barreja d'ofertes, davant tanta aigua tèrbola ..., exigeix el desenvolupament de certes capacitats i el domini de determinades competències:

«Aprender a distingir las «voces »de los« ecos »...
... Y escucho solamente, entre las voces, una ».

¡¡¡APRENDRE A ESCOLLIR!!!

Un repte del nostre temps!

 
Elaboració i adaptació a partir de materials i recursos diversos.

Veure presentació flash: Aprender a escoger.swf

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...