titol

L'art de viure / el arte de vivir

Slider de portada (text de la presentació): veure aquí L'«ART» DE VIURE

 1. Viure és un «art»... i com a tal pot i ha de ser objecte d'aprenentatge. I quin és l'aprenentatge més important a la vida? Entre els grans savis hi ha unanimitat: el relatiu a l'art de «ser» i de «viure».
 2. Cal tota una vida per aprendre a viure. El menys freqüent en aquest món és viure. La majoria de la gent simplement existeix, vegeta, això és tot. (O. Wilde 1854-1900)
 3. La vida de cada ésser humà és una obra personal, la seva realització no s'ha de sotmetre a mandats aliens. Hi ha possibilitats perquè cadascú arribi a viure la seva pròpia vida d'una manera veritablement humana.
 4. Per a això, encara que disposem de molta tècnica, tenim poca saviesa. El secret de l'existència humana no sols està en viure, sinó també en saber per a què es viu.(F. Dostoievski 1821-1881)
 5. El realment important no és viure, sinó viure bé. I viure bé significa viure d'acord als nostres propis principis. La manera més gran de viure amb honor en aquest món, és ser el que un pretén arribar a ser.(Sòcrates 469-399 A.C.)
 6. L'home només pot esdevenir humà mitjançant l'Educació. Tan sols per l'Educació l'home pot arribar a ser veritablement humà. L'ésser humà no és més que el que l'Educació fa d'ell (E. Kant 1724-1804).
 7. A les nostres societats l'exaltació de la personalitat ha conduït a unes cotes sorprenents de niciesa: es tracta d'aparentar ser «algú». S'exalta la fama, se'ns ven una determinada idea de llibertat, de progrés, de benestar, de felicitat ... (M. Cavallé, filòsofa)
 8. A l'era de la «postveritat», hem de denunciar la manipulació i la mentida, fomentar l'afany per la veritat, estimular l'actitud crítica i dotar-nos de criteris per a contrastar la realitat.
 9. L'esclavitud més denigrant és la de ser esclau d'un mateix. La llibertat consisteix en ser amos de la pròpia vida. L'home més poderós és el que és amo de si mateix.
 10. Davant la frenètica vida del consumisme, la degradació i la dispersió són necessaris estils de vida cada vegada més sans, més autèntics i més harmònics amb la conservació de la Casa Comuna. La sofisticació és el llindar de la degradació. La nostra integritat no passa per respondre a les lleis de mercat.
 11. La veritable saviesa ve a cada un de nosaltres quan ens adonem del poc que entenem sobre la vida, de nosaltres mateixos i de el món que ens envolta. La «saviesa», ens ajuda a accedir al coneixement profund de la realitat i a evolucionar cap a una vida més autèntica. 
 12. La nostra gran tasca com a éssers humans: Des del rerefons bíblic aquestes són les dues grans tasques humanes: Habitar el món i buscar Déu. Més enllà de la satisfacció de les nostres necessitats per a la supervivència: avançar, créixer en la comprensió del món, de la vida, de les accions dels éssers humans.
 13. L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món (Nelson Mandela 1918-2013).Tots volen canviar el món, però ningú pensa en canviar-se a si mateix.(L. Tolstoi 1828-1910).Qui vulgui moure el món, s'ha de moure primer a si mateix.
 14. Tot home té dret a ser feliç. La felicitat és dels que es basten a si mateixos (Aristòtil 384-322 A.C.).Retira't dins tu mateix, sobretot quan necessitis companyia (Epicuri 341-270 A.C.).Descendeix a les profunditats de tu mateix, i aconsegueix veure la teva ànima bona. (Sòcrates)
 15. Cada cosa té la seva bellesa, però no tots poden veure-la. N'hi ha que, tot i que miren no hi veuen, i encara que senten no escolten. Qui no comprèn una mirada tampoc comprendrà una llarga explicació (Proverbi àrab). En el silenci s'han forjat les millors decisions i aportacions de les persones a la humanitat.
 16. Per molt lluny que l'esperit vagi, mai anirà més lluny que el cor. (Confuci 561-479 A.C.). En el teu cor brilla l'estrella del teu destí. (F. von Schiller 1759-1805). L'ésser humà hauria de procurar abans de res evitar els retrets del seu propi cor.
 17. Viure de manera bona, bella i justa és una sola cosa. La Vida Bona és un estil de vida marcat per la senzillesa, l'honestedat, la frugalitat en el consum, la solidaritat amb els altres, amb el medi ambient. És també una vida de dedicació a la feina, el servei a la societat, el cultiu de la intel·ligència espiritual i l'alegria de viure.

Font: Producció pròpiaEL «ARTE» DE VIVIR

Slider de portada (texto de la presentación): ver aquí EL «ARTE» DE VIVIR

 1. Vivir es un «arte» ...  y en cuanto tal puede y debe ser objeto de aprendizaje. ¿Y cuál es el aprendizaje más importante en la vida? Entre los grandes sabios hay unanimidad: el relativo al arte de «ser» y de «vivir».
 2. Hace falta toda una vida para aprender a vivir. Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente simplemente existe, vegeta, eso es todo. (O. Wilde 1854-1900)
 3. La vida de cada ser humano es una obra personal, cuya realización no debe someterse a mandatos ajenos. Existen posibilidades para que cada uno llegue a vivir su propia vida de un modo verdaderamente humano.
 4. Para ello, aunque disponemos de mucha técnica, tenemos poca sabiduría. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. (F. Dostoievski 1821-1881)
 5. Lo realmente importante no es vivir, sino vivir bien. Y vivir bien significa vivir de acuerdo a nuestros propios principios. La manera más grande de vivir con honor en este mundo, es ser lo que uno pretende llegar a ser. (Sócrates 469-399 A.C.)
 6. El hombre sólo puede ser humano mediante la Educación. Tan sólo por la educación el hombre puede llegar a ser verdaderamente humano. El ser humano no es más que lo que la educación hace de él (E. Kant 1724-1804)
 7. En nuestras sociedades la exaltación de la personalidad ha conducido a unas cotas asombrosas de necedad: se trata de aparentar ser «alguien». Se exalta la fama, se nos vende una determinada idea de libertad, de progreso, de bienestar, de felicidad... (M. Cavallé, filósofa)
 8. En la era de la «postverdad», debemos denunciar la manipulación y la mentira, fomentar el afán por lo verdadero, estimular la actitud crítica y dotarnos de criterios para contrastar la realidad.
 9. La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. La libertad está en ser dueños de la propia vida. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo.
 10. Frente la frenética vida del consumismo, la degradación y la dispersión son necesarios estilos de vida cada vez más sanos, más auténticos y más armónicos con la conservación de la Casa Común. La sofisticación es el umbral de la degradación. Nuestra integridad no pasa por responder a las leyes del mercado.
 11. La verdadera sabiduría viene a cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos acerca de la vida, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La «sabiduría», nos ayuda a acceder al conocimiento profundo de la realidad y a evolucionar hacia una vida más auténtica.
 12. Nuestra gran tarea como seres humanos: Desde el trasfondo bíblico estas son las dos grandes tareas humanas: Habitar el mundo y buscar a Dios. Más allá de la satisfacción de nuestras necesidades para la supervivencia: avanzar, crecer en la comprensión del mundo, de la vida, de las acciones de los seres humanos.
 13. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo (Nelson Mandela 1918-2013). Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. (L. Tolstoi 1828-1910). Quien quiera mover al mundo, debe moverse primero a sí mismo.
 14. Todo hombre tiene derecho a ser feliz. La felicidad es de los que se bastan a sí mismos (Aristóteles 384-322 A.C.). Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía (Epicuro 341-270 A.C.) Desciende a las profundidades de ti mismo, y logra ver tu alma buena. (Sócrates)
 15. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Hay quienes, aunque miran no ven, y aunque oyen no escuchan. Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación (Proverbio árabe). En el silencio se han fraguado las mejores decisiones y aportaciones de las personas a la humanidad.
 16. Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. (Confucio 561-479 A.C.). En tu corazón brilla la estrella de tu destino. (F. von Schiller 1759-1805). El ser humano debería procurar ante todo evitar los reproches de su propio corazón.
 17. Vivir de manera buena, bella y justa es una sola cosa. La Vida Buena es un estilo de vida marcado por la sencillez, la honestidad, la frugalidad en el consumo, la solidaridad con los demás, con el medio ambiente. Es también una vida de dedicación al trabajo, el servicio a la sociedad, el cultivo de la inteligencia espiritual y la alegría de vivir.

Fuente: Producción propia

Ver también la sección: L'ANTHROPOS, UN ÉSSER A DESCOBRIR

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...