titol

ENTRADES DE PORTADA 2014/15

 1. En temps en què es veuen tants avenços i desenvolupaments científics i tecnològics, en què la humanitat creu haver avançat tant, l'ésser humà és sovint víctima d'un «procés cosificador», sotmès a conceptes més propis del mercat o el comerç que de la condició humana.
 2. L'home no pot desenvolupar-se i desplegar-se de forma completa, si no és a través del coneixement de si mateix i del món que l'envolta. Els nostres coetanis tenen molt clara la consciència de la seva contingència i limitació. Els manca, però, l’al·licient, l’ incentiu,la  motivació, l’estímul per avançar cap al coratge responsable, l’alliberament i  l’esperança.
 3. Detesto als que només parlen de reivindicacions econòmiques sense nomenar mai les reivindicacions culturals. Jo, si tingués fam i estigués desvalgut al carrer no demanaria un pa; sinó que demanaria mig pa i un llibre.
 4.  Està bé que tots els homes mengin, però que tots els homes sàpiguen. Que tots gaudeixin dels fruits de l'esperit humà perquè el contrari és convertir-los en màquines al servei de l'Estat, és convertir-los en esclaus d'una terrible organització social.
 5. Envieu-me llibres, llibres perquè la meva ànima no mori, sol·licitava Dostoievski. Llibres, és a dir, horitzons, és a dir, cultura, és a dir, escales per ascendir al cim del més noble de l'esperit i del cor humà. L'agonia física, biològica, natural, d'un cos per gana, set o fred, dura poc, molt poc, però l'agonia de l'ànima insatisfeta dura tota la vida.
 6. «Per molt que un home valgui, mai tindrà valor més alt que el de ser home». Gràcies al «saber», l'home es fa amo de si mateix, es sostreu a l'esclavitud de les aparences, dels impulsos i de les opinions.
 7. Estem assedegats de paraules sinceres, honestes, autèntiques. Anhelem paraules amb substància, que ens omplin, que ens ajudin a créixer. Cal vindicar la paraula sincera, autèntica, honesta,  la que brolla de dintre i que diu nítidament el que som, el que sentim, el que pensem. La paraula autèntica és expressió de la veritat que cadascú porta a dintre.
 8. L'home modern, en general, s'ha quedat convertit en un retardat en les qüestions de l'esperit. És urgent sortir d'un cert analfabetisme que deixa grans buits en el sistema de referències personals i col·lectives.
 9. Què vivim en el nostre temps, quins estil de vida és el nostre, quins valors i modes de vida traspassem a les noves generacions? Vetllar per la qualitat de les «transmissions» entre generacions equival a ocupar-se i preocupar-se de la salut física, psíquica i espiritual, individual i col•lectiva, de l’ésser humà en aquest segle XXI.
 10. No són temps de «tebieses». Si comparteixes els valors que aquí defenem ...Difon aquest lloc !!! Contribuiràs a divulgar-los...

ENTRADAS DE PORTADA 2014/15

 1. En tiempos en que se ven tantos avances y desarrollos científicos y tecnológicos, en el que la humanidad cree haber avanzado tanto, el ser humano es a menudo víctima de un «proceso cosificador», sometido a conceptos más propios del mercado o el comercio que de la condición humana.
 2. El hombre no puede desarrollarse y desplegarse de forma completa, si no es a través del conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea. Nuestros coetáneos tienen muy clara la conciencia de su contingencia y limitación. Les falta, sin embargo, el aliciente, el incentivo, la motivación, el estímulo para avanzar hacia el coraje responsable, la liberación y la esperanza.
 3. Detesto a los que sólo hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro.
 4. Está bien que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que todos disfruten de los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.
 5. Envíenme libros, libros para que mi alma no muera, solicitaba Dostoievski. Libros, es decir, horizontes, es decir, cultura, es decir, escaleras para ascender a la cima de lo más noble del espíritu y del corazón humano. La agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.
 6. «Por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre». Gracias al «saber», el hombre se hace dueño de sí mismo, se sustrae a la esclavitud de las apariencias, de los impulsos y de las opiniones.
 7. Estamos sedientos de palabras sinceras, honestas, auténticas. Anhelamos palabras con sustancia, que nos llenen, que nos ayuden a crecer. Hay que reivindicar la palabra sincera, auténtica, honesta, la que brota de dentro y que dice nítidamente lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos. La palabra auténtica es expresión de la verdad que cada uno lleva dentro.
 8. El hombre moderno, en general, se ha quedado convertido en un retrasado en las cuestiones del espíritu. Es urgente salir de un cierto analfabetismo que deja grandes vacíos en el sistema de referencias personales y colectivas.
 9. ¿Qué vivimos en nuestro tiempo, qué estilo de vida es el nuestro, qué valores y modos de vida traspasamos a las nuevas generaciones? Velar por la calidad de las «transmisiones» entre generaciones equivale a ocuparse y preocuparse de la salud física, psíquica y espiritual, individual y col • lectiva, del ser humano en este siglo XXI.
 10. No son tiempos de «tibiezas». Si compartes los valores que aquí defendemos... Difunde este lugar !!! Contribuirás a divulgarlos...

següent

Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...